karmento logo خدمات مشاوره
مالی و مالیاتی مالی و مالیاتی
بیمه و قانون کار بیمه و قانون کار
امور حقوقی امور حقوقی
بازاریابی و فروش بازاریابی و فروش
کارآفرینی کارآفرینی
منابع انسانی منابع انسانی
امور ثبتی امور ثبتی
برنامه نویسی برنامه نویسی
تجارت و بازرگانی تجارت و بازرگانی
دانش بنیان دانش بنیان

تمامی زیرحوزه‌‌های‌ مالی و مالیاتی

تمامی زیرحوزه‌‌های‌ بیمه و قانون کار

تمامی زیرحوزه‌‌های‌ امور حقوقی

تمامی زیرحوزه‌‌های‌ بازاریابی و فروش

تمامی زیرحوزه‌‌های‌ کارآفرینی

تمامی زیرحوزه‌‌های‌ منابع انسانی

تمامی زیرحوزه‌‌های‌ امور ثبتی

تمامی زیرحوزه‌‌های‌ برنامه نویسی

تمامی زیرحوزه‌‌های‌ تجارت و بازرگانی

تمامی زیرحوزه‌‌های‌ دانش بنیان

انجام پروژه مشاوره رایگان مقالات

خدمات مشاوره

مالی و مالیاتی

مالی و مالیاتی

تمامی زیر حوزه های مالی و مالیاتی

بیمه و قانون کار

بیمه و قانون کار

تمامی زیر حوزه های بیمه و قانون کار

کارآفرینی

کارآفرینی

تمامی زیر حوزه های کارآفرینی

منابع انسانی

منابع انسانی

تمامی زیر حوزه های منابع انسانی

امور ثبتی

امور ثبتی

برنامه نویسی

برنامه نویسی

تمامی زیر حوزه های برنامه نویسی

تجارت و بازرگانی

تجارت و بازرگانی

تمامی زیر حوزه های تجارت و بازرگانی

دانش بنیان

دانش بنیان

تمامی زیر حوزه های دانش بنیان

انجام پروژه مشاوره رایگان مقالات

مشاوره رایگان

بهار شرقی نیا

بهار شرقی نیا

مالی و مالیاتی

سلام..کارفرما برخی از هزینه های که با کارت شخصی اش انجام داده را به حسابدار تحویل میدهد که در حساب هزینه های کارخانه منظور کند(هزینه هایی از قبیل بنزین ماشین شخصی ..قبض موبایل شخصی و...)حسابدار باید این هزینه هارا تحت عنوان چه هزینه هایی ثبت کند که ممیز موقع رسیدگی رد نکند؟
1 سال پیش

2

شیوا همتی

1 سال پیش

حساب کارت شخصی نیازی ب معرفی ب دارایی ندارد اگر مبالغ واریزی درامد های فروش رسمی ب اون حساب واریز نشده باشه دیگه اصلا نیازی نیست ـ در مورد ثبت هزینه های شخصی کارفرما ب هزینه کارخانه هم میتونید هزینه رو بدهکار کنید تنخواه بستانکار بشه

محمد مسیحی

1 سال پیش

با سلام در صورتی که حساب تنخواه گردان وجود داشته باشد از آن پرداخت میشود و اسناد آن در حساب تنخواه شرکت ثبت میشود .ز

مشاورین مرتبط

محمد مسیحی
محمد مسیحی
مشاوره حقوقی
100+ مشاوره
karmento
4
شیوا همتی
شیوا همتی
حسابدار
50+ مشاوره
karmento
1
نصراله مهکی
نصراله مهکی
مشاور مالیاتی
100+ مشاوره
karmento
5