وبلاگ

باید ها و نباید ها در مورد مرخصی استعلاجی
بیمه و قانون کار -

باید ها و نباید ها در مورد مرخصی استعلاجی

هرگاه فرد شاغل بیمار شود و آن بیماری مانع از انجام خدمت او باشد، می تواند از مرخصی استعلاجی استفاده نماید لیکن نحوه ، مدت ، حقوق و مزایای کارکنان برحسب زمان استفاده از این مرخصی متفاوت است که در هر مورد توضیحات لازم به شرح زیر ارائه می گردد:

طبق ماده 59 قانون تامین اجتماعی، بیمه شدگانی که تحت معالجه و یا درمان های توانبخشی‌ قرار می‌گیرند و بنا به تشخیص سازمان تامین خدمات درمانی موقتاً قادر به کار نیستند به شرط عدم اشتغال به کار و عدم‌ دریافت مزد یا حقوق، استحقاق دریافت غرامت دستمزد را با رعایت‌ شرایط زیر خواهند داشت:

- بیمه شده بر اثر حوادث ناشی از کار و غیر ناشی از کار یا بیماری های حرفه‌ای تحت درمان قرار گرفته باشد.

- در صورتی که بیمه شده به سبب بیماری و طبق گواهی پزشک احتیاج به استراحت مطلق یا بستری شدن داشته باشد و در تاریخ‌ اعلام بیماری مشغول به کار بوده و یا در مرخصی استحقاقی‌ باشد. در ادامه با کارمنتو همراه شوید تا توضیحات بیشتری در مورد باید ها و نباید ها در مورد مرخصی استعلاجی به شما بگوییم. 

 

  طبق بند یک ماده ۶۲ قانون تأمین اجتماعی: 

غرامت دستمزد، از اولین روزی که بیمه شده بر اثر حادثه یا بیماری حرفه ای و به موجب تشخیص سازمان تأمین خدمات درمانی قادر به کار نباشد پرداخت خواهد شد. در مواردی که عدم اشتغال به کار و معالجه به سبب بیماری باشد، در صورتی که بیمار در بیمارستان بستری نشود، غرامت دستمزد از روز چهارم پرداخت خواهد شد.

 پرداخت حقوق در این ایام به عهده کیست؟

پرداخت غرامت دستمزد(حقوق مرخصی استعلاجی)به عهده کارفرما نیست و فقط به عهده سازمان تامین اجتماعی است، مگر در سازمانهایی که کارفرما خودش داوطلبانه نسبت به پرداخت مبلغی(برای کمک به کارکنان)پرداخت نماید.

مدت مرخصی استعلاجی، با تایید سازمان تامین اجتماعی، جزو سوابق کار و بازنشستگی کارگران محسوب خواهد شد.

بر این اساس، در صورتی که بیماری شما غیرحرفه ای و به عبارت دیگر، معمولی باشد و شما به دلیل ابتلای به آن در بیمارستان بستری شده باشید، غرامت دستمزد ایام بیماری، از روز چهارم به بعد، توسط سازمان تأمین اجتماعی، محاسبه و پرداخت می شود.پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری،خدمتی است که در مقابل دریافت حق بیمه،از طرف سازمان تامین اجتماعی به شما ارائه می شود.اعطای این حق منوط به رسمی یا موقتی بودن وضعیت اشتغال کارگر نیست.

شرایط پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری کدامند؟

- تجویز مرخصی استعلاجی، در گواهی های استراحت باید به روشنی نوع بیماری مشخص شود.

- داشتن ارتباط بیمه ای با سازمان و ارائه گواهی کارفرما مبنی بر اشتغال بیمه شده در زمان بیماری یا در حال مرخصی استحقاقی به موجب دادنامه شماره 535-536 مورخ 30/07/1385 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، ادامه پرداخت غرامت دستمزد منوط به دایر بودن کارگاه نیست، بنابراین در مواردی که مرخصی استعلاجی بیمه شده تا پس از تعطیلی کارگاه تداوم می‌یابد، پرداخت غرامت دستمزد با رعایت سایر شرایط مقرر ادامه خواهد یافت.

 

در این موارد کمک هزینه بیماری پرداخت نمی شود:

 • بیمه شده از کار افتاده کلی باشد.

 • در ایام بیماری حقوق یا مزد خود را از کارفرما دریافت کرده باشد.

 • برای استراحت هایی که به دلیل انجام جراحی های زیبایی تجویز می‌شود.

 مراجع تعیین کننده مرخصی استعلاجی:

 1. رای استراحت هایی که در هر نوبت کمتر از هفت روز است و درمجموع در طول سال از 15 روز بیشتر نمی‌شود، گواهی پزشک معالج کافی است و نیاز به تایید پزشک معتمد و یا کمیسیون پزشکی ندارد.

 2. استراحتهای بیشتر از 15 روز تا 60 روز در سال و استراحت بیش از 7 روز در هر نوبت باید به تایید پزشک معتمد سازمان برسد.

 3. استراحتهای بیش از 60 روز در سال باید به تایید کمیسیون پزشکی برسد.

غرامت دستمزد ایام بیماری از روز چهارم پرداخت میشود مگر در موارد زیر:

 1. در صورتی که بیمه شده در دوران استراحت در بیمارستان بستری شده باشد. در این مورد مدت بستری شدن در بیمارستان مدنظر نیست چنانچه بیمه شده به مدت چند ساعت نیز در بیمارستان بستری شده باشد و یا در واحد درمانی تحت عمل جراحی سرپایی قرار گرفته و ترخیص شده باشد، کسر سه روز اول لزومی نخواهد داشت.
 2. استراحت هایی که به دلیل بیماری حرفه ای و حادثه ناشی از کار و یا عواقب بعدی آن تجویز می‌شود.
 3. استراحت ناشی از بیماریهای حرفه ای(بیماری مرتبط با کار)باشد.
 4. در صورتی که بیماری شخص در ادامه بیماری قبلی باشد و در موارد مشابه قبلی 3 روز اول بیماری کسر شده باشد.
 5. مرخصی استعلاجی جانبازان انقلاب اسلامی.
 6. غرامت دستمزد پرداختی به جانبازان بیمه شده معادل صد درصد متوسط حقوق و مزایای وی خواهد بود، مشروط بر اینکه از حداقل دستمزد زمان بیماری کمتر نباشد.
 7. غرامت دستمزد بیمه شدگانی که به علت همکاری با نیروهای مسلح مجروح میشوند معادل 100 درصد آخرین مزد است.
 8. در صورتی که بستری شدن بیمه شده ضروری تشخیص داده شود، ولی به علت نبودن تخت خالی معالجه سرپایی انجام پذیرد.
 9. مراجعات اورژانسی به مرکز درمانی مشمول کسر 3 روز اول نیست.
 10. در مواردی که معالجه صرفا به سبب بیماری عادی باشد یا معالجه به صورت سرپایی انجام شود غرامت دستمزد از روز چهارم پرداخت می‌شود.

نحوه محاسبه مرخصی استعلاجی و غرامت دستمزد ایام بیماری:

غرامت دستمزد ایام بیماری برای بیمه شدگان متاهل و متکفل سه چهارم میانگین دستمزد بیمه شده است.

غرامت دستمزد ایام بیماری برای بیمه شدگان مجرد و غیرمتکفل که از درمان سازمان استفاده نکرده و به صورت سرپایی معالجه شده اند، دوسوم میانگین دستمزد بیمه شده است و در صورت استفاده از خدمات درمانی و یا بستری یک دوم است.

تعداد دفعات استفاده از مرخصی استعلاجی

برای مدت پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری، محدودیت زمانی و تعداد دفعات وجود ندارد و تا زمانی که بیمه شده بر حسب تشخیص سازمان تامین اجتماعی قادر به کار نباشد و به موجب قوانین این سازمان، از کارافتاده هم شناخته نشده باشد، پرداخت غرامت دستمزد ادامه می‌یابد و مدت آن جزء سابقه و مبلغ آن نیز جزء پرداخت حق بیمه محسوب می‌شود(در این مدت، خودِ فرد و خانواده‌اش کماکان تحت پوشش تامین اجتماعی هستند).

مراحل دریافت مرخصی استعلاجی:

بیمه شدگانی که شرایط فوق را داشته باشند برای دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری باید؛

1- گواهی پزشکی خود را به شعبه تامین اجتماعی ارائه کنند.

2- گواهی پزشکی بر حسب مدت استراحت بیمه شده توسط مراجع مربوطه تایید می‌شوند.

3- چنانچه مدت استراحت بیمه شده در هر نوبت از 7 روز بیشتر نباشد یا در طول سال 15 روز یا کمتر باشد تایید آن توسط پزشک معالج کافی خواهد بود و در صورتی که مدت استراحت بیش از 15 روز در سال و کمتر از 60 روز باشد، باید به تایید پزشک معتمد سازمان برسد.

4- در صورتی که مدت استراحت بیمه شده از 60 روز و بیشتر در سال باشد، باید به تایید شورای پزشکی تامین اجتماعی برسد.

5- میزان غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شدگان بر اساس آخرین مزد یا حقوق روزانه آنان پیش از وقوع بیماری محاسبه می‌شود.

6- برای دریافت این نوع غرامت بیمه شده باید اصل دفترچه درمانی و گواهی پزشکی معتبر را به شعبه سازمان تامین اجتماعی ارائه کند.

 

اگر در خصوص مرخصی استعلاجی سوالی داشتید می توانید آن را در سامانه کارمنتو مطرح کنید تا توسط کارشناسان و متخصصان کارمنتو به آن پاسخ داده شود، همچنین می توانید در قسمت مشاوره رایگان سایت نیز آن را مطرح کنید.

بیشتر بخوانید : نکاتی که در مورد مرخصی زایمان (بارداری) باید بدانیم