بررسی ماده 238 قانون مالیات های مستقیم

مدت مطالعه: 5 دقیقه
تاریخ به روزرسانی: 27 اسفند 1402
نویسنده: Niloofar Zamani

بر اساس ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم، هنگامی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ می‌شود، ممکن است مودی نسبت به آن اعتراض داشته باشد؛ در این صورت می‌تواند طی مدت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ، شخصا یا توسط وکیل به اداره مالیات مراجعه و با ارائه دلایل و مدارک، کتبا تقاضای رسیدگی داشته باشد. باید توجه داشت که پس از سی روز، امکان اعتراض وجود ندارد و برگه تشخیص به عنوان برگه قطعی مالیات شناخته می شود.

مسئول مربوطه وظیفه دارد بعد از ثبت درخواست مودی در دفتر مربوط و طی زمانی که بیشتر از سی روز نشود، به موضوع رسیدگی نماید؛ اگر دلایل و اسناد ارائه شده برای رد برگه تشخیص کافی باشد، آن را رد و با ذکر دلایل روی برگه تشخیص، آن را امضا می‌کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران بخش مشاوره مالی کارمنتو همراه باشید.

اگر مسئول، دلایل و اسناد و مدارک ارائه شده توسط مودی را در تعدیل درآمد موثر بداند و نظر او مورد قبول مودی واقع شود، مراتب بر روی برگه تشخیص نوشته شده و مسئول و مودی آن را امضا خواهند کرد. اگر مسئول، دلایل و اسناد و مدارک مودی را برای رد برگه تشخیص یا تعدیل درآمد موثر نداند، باید مراتب به صورت مستدل در برگه تشخیص نوشته شده و پرونده برای رسیدگی به هیئت حل اختلاف ارجاع داده شود.

(اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به ‌مودی ابلاغ می ‌شود، چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد می ‌تواند ظرف سی ‌روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل ‌تام ‌الاختیار خود با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتباً از اداره امور مالیاتی تقاضای رسیدگی مجدد نماید.
مسوول/ مسوولان مربوط که از طرف سازمان امور مالیاتی مشخص می ‌شوند، موظفند پس از ثبت درخواست مودی و ظرف‌ مهلتی که بیش از چهل و پنج ‌‌روز از تاریخ ثبت درخواست نباشد به موضوع ‌رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازشده را برای ‌رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانستند‌، آن را رد و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهند موارد تعدیل درآمد مشمول مالیات را مشخص نمایند. چنانچه مودی نظر مسوول/ مسوولان مربوط در تعدیل درآمد مشمول مالیات را قبول نماید درآمد مشمول مالیات تعدیل ‌شده، قطعی است. در غیر این‌ صورت برای رسیدگی به مابه ‌التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مودی، موضوع به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می ‌شود. همچنین هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مودی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد موثر تشخیص ندهند باید موضوع را مستدلاً در پرونده منعکس و مراتب را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع نمایند.
‌تبصره ۱ (منسوخه ۱۳۷۱/۰۲/۰۷)- ممیز کل مالیاتی مکلف است در پایان هر ماه آمار مودیان مالیاتی را که در اجرای این ماده به وی مراجعه نموده‌اند به دادستانی انتظامی‌مالیاتی ارسال نماید و در مواردی که مراجعه مودی به شرح این ماده منتهی به توافق یا رد برگ تشخیص گردیده رونوشت برگ تشخیص متضمن نظریه‌خود را نیز به ضمیمه آمار مذکور ارسال دارد.
‌تبصره ۲ (منسوخه ۱۳۷۱/۰۲/۰۷)- اجازه داده می‌شود که کلیه پرونده‌های قابل طرح در مرحله بدوی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ظرف یک سال از تاریخ تصویب این‌اصلاحیه توسط ممیزین کل مالیاتی ذیربط رسیدگی و حل و فصل گردد.
‌مودیانی که به شرح مقررات این تبصره با ممیز کل مالیاتی توافق ننماید، اختلاف مالیاتی آنها به ترتیب مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ حل و فصل خواهد شد.
‌دستورالعمل اجرایی این تبصره راجع به نحوه دعوت از مودیان و ترتیب حل و فصل اختلافات مالیاتی ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه‌توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

دستورالعمل و بخشنامه

اجرای اصلاحات قانون مالیات های مستقیم موضوع مواد (۴۸)، (۵۰) و (۵۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲)

نظر به اینکه به موجب مواد (48)، (50) و (51) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 مجلس شورای اسلامی، مفاد مواد (238) ، (244) و (251) قانون مالیات های مستقیم ( مصوب اسفند 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی) اصلاح و از تاریخ 1400/10/13 لازم الاجرا می‌باشد، بدین وسیله موارد ذیل را مقرر می دارد:

1– کلیه اعتراضاتی که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده و در مهلت مقرر تسلیم اداره امور مالیاتی ذی‌ربط می‌شود، قابل رسیدگی مجدد در اجرای مفاد ماده (238) اصلاحی قانون مالیات¬های مستقیم و دستورالعمل اجرایی آن  می باشد. بنابراین اعتراضات به عمل آمده، قبل از اجرای قانون مذکور تابع مقررات زمان اعتراض (حسب مورد ماده 238 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه 1394/04/31  و قسمت اخیر ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387) می باشند.

2–  با توجه به تسری ماده (238) قانون مالیات‌های مستقیم به قانون مالیات بر ارزش افزوده به موجب ماده (48) قانون مذکور مصوب 1400/03/02، مهلت اعتراض به اوراق مطالبه یا استرداد مالیات بر ارزش افزوده که از تاریخ 1400/10/13 به بعد ابلاغ می‌شود، سی(30) روز از تاریخ ابلاغ اوراق مذکور خواهد بود.

3– با توجه به تغییر ساختاری هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به شرح مقررات ماده (244) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم و نظر به لازم الاجرا شدن احکام مقرر در این ماده و تبصره‌های آن از تاریخ 1400/10/13، در مواردی که ساختار جدید هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به موجب احکام صادره توسط مرکز دادرسی مالیاتی شکل نگرفته است، مدیریت هیأت‌ های حل اختلاف مالیاتی موظفند درخصوص پرونده‌هایی که برای آنها از تاریخ 1400/10/13 به بعد تعیین وقت جلسه دادرسی مالیاتی شده است، با هماهنگی مرکز مذکور، نسبت به تجدید دعوت از مودی و برگزاری جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی در چارچوب تشکیلات جدید مرکز دادرسی مالیاتی اقدام و مراتب عدم تشکیل جلسه هیأت را به اطلاع مودی ذی‌ربط برسانند.

-4به موجب ماده (251) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، مهلت اعتراض به آرای قطعی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر، دو (2) ماه از تاریخ ابلاغ رای مذکور می باشد. در اجرای این ماده، مودی یا دادستان انتظامی مالیاتی می‌توانند از آرای مذکور به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی اعتراض و درخواست تجدید رسیدگی نمایند. دادستان انتظامی مالیاتی در اجرای تبصره ماده 263 قانون مالیات مستقیم می تواند اختیار اعتراض خود را به دادیاران تفویض نماید.

-5مهلت دو (2) ماهه اعتراض موضوع ماده (251) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، صرفا مربوط به آرای صادره ای است که از تاریخ  1400/10/13 ابلاغ می‌شوند. بنابراین آرای قطعی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی که قبل از تاریخ مذکور ابلاغ شده‌اند، به لحاظ اعتراض کماکان تابع مقررات ماده (251) قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 می باشند. همچنین آرای قطعی هیأت های حل اختلاف مالیاتی یک مرحله‌ای از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور، قابل اعتراض در شورای عالی مالیاتی نمی‌باشند.

نظارت  بر حسن اجرای این بخشنامه، بر عهده دادستانی انتظامی مالیاتی می‌باشد.

داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:200/1400/67

اعمال معافیت مالیاتی در عملکرد سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ در صورت تایید اتحادیه های صنفی ذیربط مبنی بر نصب و استفاده از صندوق های مکانیزه فروش

با توجه به تفاهم فی مابین با اتاق اصناف ایران، در راستای همکاری و مشارکت اتحادیه صنفی در نظارت بر نصب و استفاده صاحبان مشاغل، چنانچه مودیان فراخوان مشمول اجرای قانون شده درخصوص نصب و استفاده از صندوق مکانیزه فروش ، فرم مربوط به نصب و استفاده از سامانه مذکور برای هریک از سالهای 1393 و 1394 را تکمیل و به تاییدیه روسای اتحادیه های ذیربط مبنی بر نصب و استفاده از صندوق مذکور و یا تجهیزات مشابه برای هریک از سالهای یاد شده را به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند، امکان برخورداری از معافیتهای مقرر مالیاتی در هر مرحله از رسیدگی توسط ادارات امور مالیاتی و یا مراجع موضوع مواد 238، 244، 247 ، 216 و 251 مکرر فراهم خواهد بود.در صورت تایید اتحادیه ذیربط به شرح فوق الذکر ضرورتی به بازدید امور مالیاتی از محل واحد شغلی نخواهد بود.صاحبان مشاغلی که مکلف به نصب صندوق مکانیزه فروش و یا تجهیزات مشابه می باشند، در صورت عدم نصب و استفاده از سامانه مذکور در سال مربوط از معافیتهای مقرر قانونی محروم خواهند شد.

شماره:200/94/119

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ 49 نظر

5 49
بررسی ماده 238 قانون مالیات های مستقیم

مشاورین مرتبط

مقالات مرتبط

مالی و مالیاتی
20 فروردین 1403

|

< 1 دقیقه مطالعه
مالی و مالیاتی
20 اسفند 1402

|

< 1 دقیقه مطالعه

مقالات مرتبط

مالی و مالیاتی
20 فروردین 1403

|

< 1 دقیقه مطالعه

نظرات کاربران

اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

ایمیل شما با موفقیت ثبت شد