ماده 192 قانون مالیات‌های مستقیم

مدت مطالعه: 6 دقیقه
تاریخ به روزرسانی: 1 بهمن 1402
نویسنده: Niloofar Zamani

اگر مودی یا نماینده او که بر اساس مقررات  این قانون، موظف به پرداخت مالیات هستند، از ارائه اظهار نامه مالیاتی در زمان مقرر سر باز زنند، مشمول جریمه غیر قابل بخشودگی می‌شوند. این جریمه، برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل، ۳۰ درصد و برای سایر مودیان ۱۰ درصد است. به طور مثال، اگر مالیات یک شخص حقوقی یک میلیارد باشد، باید ۳۰۰ میلیون جریمه پرداخت کند. اگر مالیات شخص حقیقی ۱۰۰ میلیون باشد، جریمه او شامل ۱۰ میلیون تومان خواهد بود. این جرایم غیر قابل بخشش هستند. همچنین، اگر زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی شما ۳۱ تیر باشد و شما ۱ مرداد اقدام به ارائه اظهار نامه کنید، باز هم مشمول این جریمه خواهید شد.

بنر مالیاتی

(اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که به‌موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سی‌ درصد (۳۰ %) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده‌ درصد (۱۰ %) مالیات متعلق برای سایر مودیان می‌باشد.
حکم این ماده در مورد درآمدهای کتمان‌شده در اظهارنامه‌های تسلیمی و یا هزینه‌های غیرواقعی نیز جاری است.
تبصره (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تکالیف و وظایف مودیان مالیاتی در مورد نحوه تنظیم و مواعد زمانی تسلیم اظهارنامه مالیاتی را از طریق رسانه ملی، روزنامه‌های کثیرالانتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.

دستورالعمل و بخشنامه

نحوه محاسبه جرایم درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی و یا هزینه های غیر واقعی

با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص حکم اخیر ماده 192 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 قانون مالیات‌های مستقیم راجع به جریمه درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی و یا هزینه های غیر واقعی بدینوسیله اعلام می دارد:

جریمه غیر قابل بخشودگی موضوع این ماده درخصوص درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه های تسلیمی و هزینه های غیر واقعی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل، معادل 30% مالیات متعلق به موارد مذکور و درخصوص درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی سایر مودیان، معادل 10% مالیات متعلق به درآمدهای فوق می باشد.26-20/4

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:200/97/97/ص

عدم تسری جرایم موضوع مواد ۱۹۰ و ۱۹۲ قانون مالیات های مستقیم به مالیات اراضی بایر

پیرو بخشنامه های شماره 45950 مورخ 14/5/1387 راجع به ابلاغ موارد مالیاتی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25/2/1387 و شماره 23620/170/213 مورخ 3/3/1388 درخصوص ابلاغ مقررات فصل پنجم آیین نامه اجرایی قانون یاد شده موضوع مصوبه شماره 24198/ت 41527 ک مورخ 7/2/1388 وزیران محترم عضو کارگروه مسکن و نیز فرم های نمونه اظهارنامه مالیات بر اراضی بایر موضوع ماده 22 و فرم فهرست اراضی بایر موضوع ماده 25 آیین نامه مزبور، به آگاهی می رساند:

نظر به اینکه جریمه ماده 190 اصلاحی مصوب 27/11/1380 قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً مالیات عملکرد و همچنین جرائم ماده 192 و تبصره آن موضوع اصلاحیه های مورخ 27/11/1380 و 31/4/1394 قانون اخیرالذکر، فقط مودی یا نماینده او را که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند، مورد حکم قرار داده است و از طرفی امر پرداخت مالیات و تسلیم اظهارنامه مالیاتی تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد توسط مالکان اراضی بایر موضوع ماده 15 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 از جمله قوانین و مقررات قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، لذا عدم پرداخت مالیات و تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر توسط مالکان اراضی بایر مشمول جرائم موضوع مواد یاد شده نخواهد بود.

سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:200/95/27

جریمه کتمان درآمد موضوع قسمت اخیر تبصره ماده ۱۹۲ قانون مالیات های مستقیم

بخشنامه

نظر به سوالات و ابهامات مطروحه درخصوص اعمال مقررات جریمه کتمان درآمد موضوع قسمت اخیر تبصره ماده 192 قانون مالیاتهای مستقیم، بدینوسیله مقرر می گردد:

با توجه به سیاق عبارت مذکور در تبصره ماده 192 قانون مالیاتهای مستقیم،عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی و مشمولان بندهای 1و 2 ماده 95 این قانون موجب تعلق جریمه معادل چهل درصد (40 %) مالیات متعلق می گردد و با توجه به اینکه حکم قسمت اخیر این تبصره در ادامه موضوع و برای مواردی که اشخاص مذکور اظهارنامه تسلیم نموده اند می باشد،لذا حکم مزبور صرفاً درخصوص اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای 1و 2 ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم جاری خواهد بود.

حسین وکیلی

معاون مالیاتهای مستقیم

شماره:17/93/230

لزوم درج جرایم در برگ های قطعی مالیات

بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره 22056 / 2628 / 4 / 30 مورخ 8 / 5 / 77 و نظر به اینکه حسب بررسی های به عمل آمده از سوی دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانون ی، برخی از ادارات امور مالیاتی از درج جرایم مالیاتی (موضوع مواد 193 ، 192 ، 190 و…) در برگ مالیات قطعی صادره خودداری نموده و در فرمی جداگانه نسبت به محاسبه جرایم فوق الذکر مبادرت و در موارد ارسال برگ مالیات قطعی به وصول و اجراء نسبت به ارسال برگ مالیات قطعی به انضمام فرم مذکور به ادارات وصول و اجرا اقدام می نمایند،لذا ضمن تاکید بر اجرای مفاد بخشنامه صدرالاشاره، بدینوسیله تأکید می گردد،کلیه جرایم مالیاتی تا تاریخ صدور برگ مالیات قطعی به تفکیک محاسبه و در برگ مالیات قطعی درج گردد.

حسین وکیلی

معاون مالیاتهای مستقیم

شماره: 22056 / 2628 / 4 / 30

تاریخ: 08 / 05 / 1377

بقرار اطلاع برخی از حوزه های مالیاتی مفاد بخشنامه شماره 62692 / 4268- 5 / 30- 13 / 12 / 68 مبنی بر لزوم محاسبه و درج جرایم مالیاتی در اوراق مالیات قطعی را نادیده گرفته و موجب سوء تفاهم مودیان محترمی که پس از ابلاغ اوراق مزبور برای پرداخت دیون مالیاتی خود مراجعه می نمایند می شوند , لذا بمنظور اجتناب از بروز هرگونه سوء تفاهم و نارضایتی مقرر می شود مفاد بخشنامه مذکور را کاملاً رعایت و جرایم مالیاتی را تا تاریخ صدور اوراق مالیات قطعی به تفکیک محاسبه و دراوراق مذکور درج نمایند .

علی اکبر عرب مازار

معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:36219/230/د

تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم

نظر به اهمیت تحقق درآمدهای مالیاتی و تسریع در امر وضول مالیات و اجتناب از انجام مکاتبات متعدد و اتلاف وقت مؤدیان محترم و رعایت اصل عدم تمرکز و با توجه به مواد 40 و 167 و بنا به اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم، اختیارات زیر در مورد بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی قطعی هر عملکرد مؤدیان، تفویض می گردد.

تقسیط مالیات

اختیار تقسیط بدهی مالیاتی مؤدیان با وصول حداقل سی درصد بدهی مالیات قطعی به صورت نقد و تقسیط مابقی حداکثر به مدت 15 ماه با رعایت مواد40 و 167 قانون مالیاتهای مستقیم تفویض می گردد.

بخشودگی جرایم

اختیار جرایم ماده 192 قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم به شرح جدول پیوست برای هر عملکرد مؤدی تفویض می گردد.

تذکرات:

1_ بخشودگی جرایم منوط به پرداخت اصل مالیات و جرایم قابل وصول کلیه سنوات قطعی شده (اعم از جرایم غیر قابل بخشش یا آن قسمت از جرایم که با بخشودگی آن موافقت نشده است) می باشد.

2_ در مواردیکه مؤدی دارای اضافه پرداختی و یا جایزه خوش حسابی موضوع ماده 189 و یا خسارت تأخیر موضوع تبصره ماده 242 قانون مالیات‌های مستقیم می باشد،ابتدا مبالغ مذکور با جرایم متعلقه مقابله شده سپس بخشودگی جرایم نسبت به مازاد آن بررسی و اقدام قانون ی اعم از وصول یا بخشودگی جرایم معمول شود.

3_ جرایم مالیاتی با رعایت ماده 191 ،تبصره ماده 192 ق.م.م ، ماده 194 ،ماده 201 و سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم قابل بخشودگی می باشد.

4_ تفویض اختیار راجع به تقسیط مالیات و بخشودگی جرایم مالیات در چارچوب تعیین شده حداکثر به ترتیب 12 ماه و 80 % به معاونین ادارات کل و 10 ماه و 60 % به رؤسای امور مالیاتی و همچنین رؤسای گروه مالیاتی که عهده دار مسئولیت رئیس امور مالیاتی هستند مجاز خواهد بود.

مسئولیت حسن اجرای اختیار تفویضی به عهده مدیر کل مربوط بوده و تفویض اختیار به معاون اداره کل امور مالیاتی یا رؤسای امور مالیاتی رافع مسئولیت وی نخواهد بود.

5_ اختیارات تفویضی به رؤسای ادارات مالیاتی شهرستانها باید به نحوی باشد که مؤدیان محترم مالیاتی برای پیگیری امور مربوط،مجبور به انجام سفرهای بین شهری نشوند.

6_ در مواردیکه بخشودگی جرایم خارج از اختیارات آن اداره کل می باشد و بنا به دلایل خوش حسابی و یا خارج از اختیار بودن انجام تکالیف،مؤدی واجد شرایط مساعدت تشخیص داده می شود، ضمن اعلام دلایل توجیهی و ارسال پیشنهاد مشخص (در فرمهای مربوطه) مراتب با رعایت بند یک فوق جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به سازمان امور مالیاتی کشور یا امور مربوط حسب مورد منعکس گردد.

7_ دادستانی انتظامی مالیاتی مسئول نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه بوده و با ابلاغ آن اختیارات تفویضی قبلی لغو می شود.

ضمناً قائم مقام سازمان، معاون مالیاتهای مستقیم و رؤسای امور مالیاتی شهر و استان تهران کماکان اختیار کامل تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع مواد 40، 167 و ماده 191 قانون مالیات های مستقیم را داشته و با مسئولیت خود برابر مقررات اقدام می نمایند.

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:8362/200/ص

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ 37 نظر

4 37
ماده 192 قانون مالیات‌های مستقیم

مشاورین مرتبط

مقالات مرتبط

مالی و مالیاتی
20 فروردین 1403

|

< 1 دقیقه مطالعه
مالی و مالیاتی
20 اسفند 1402

|

< 1 دقیقه مطالعه

مقالات مرتبط

مالی و مالیاتی
20 فروردین 1403

|

< 1 دقیقه مطالعه

نظرات کاربران

اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

ایمیل شما با موفقیت ثبت شد