برسی انواع جرایم مالیاتی و شرایط بخشودگی

مدت مطالعه: 10 دقیقه
تاریخ به روزرسانی: 6 دی 1401
نویسنده: Niloofar Zamani

یکی از مشکلات این روزهای کلیه حسابداران و مدیران بنگاهای اقتصادی، عدم اطلاع از تخلف و میزان جرایم مالیات مستقیم، مالیات ارزش افزوده و… می‌باشد.

لازم به توضیح است که؛ ﺑﻪ ﮔﺰارش رﺳﺎﻧﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﯾﺮان، در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت‌ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﻮدﯾﺎن ﺑﻪ اراﯾﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر و ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎت در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺎﯾﺰه ﺧﻮش ﺣﺴﺎﺑﯽ، ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﺑﻬﺮه‌ﻣﻨﺪی از ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺮاﯾﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻋﺪم اراﯾﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ، ﮐﺘﻤﺎن درآﻣﺪ، اﺟﺘﻨﺎب از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت، دﯾﺮﮐﺮد و ﯾﺎ ﻓﺮار ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﭘﯿﺶ‌ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ آن‌ها نیز اﺷﺎره ﻣﯽ‌کنیم. 
 

برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران بخش مشاوره مالی و مالیاتی کارمنتو همراه باشید.

خلاصه جرایم مالیات مستقیم

خلاصه جرایم مالیات مستقیم

خب حالا که کمی با جرایم و تشویقات مالیات مستقیم اشنا شدید، بهتر است در ادامه نگاهی  به متن قانون مواد مربوط به تشویقات و جرایم مالیاتی بیاندازیم:

– مواد مربوط به تشویق مالیاتی:

ماده 189 ق.م.م

در ماده 189 قانون مالیات‌های مستقیم چنین آمده است: اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی موضوع بندهای(الف)و(ب)ماده 95 این قانون، چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و مدارک آنان مورد قبولی قرار گرفته باشد و مالیات هر سال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیات‌های حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند، معادل 5 درصد اصل مالیات سه سال یادشده علاوه بر استفاده از مزایای مقرر در ماده 190 این قانون به عنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولی‌های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد.

همچنین، جایزه مزبور، از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

ماده 190 ق.م.م

علی‌الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سررسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزه‌ای معادل یک درصد(1%)مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد و پرداخت مالیات پس از آن موعد موجب تعلق جریمه‌ای معادل دو و نیم درصد(2.5%)مالیات به ازای هر ماه خواهد بود مبدا احتساب جریمه در مورد مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به مابه‌الاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده و یا اصولا مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می‌باشد. 

تبصره 1:
مودیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و حسب مورد ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود اقدام نموده‌اند در موارد مذکور در ماده 239، هرگاه برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نماید و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام کنند از هشتاد درصد(80%)جرایم مقرر در این قانون معاف خواهند بود. همچنین در صورتی که این گونه مودیان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند از چهل درصد(40%)جرایم متعلقه مقرر در این قانون معاف خواهندبود.

تبصره 2:
چنانچه فاصله تاریخ وصول اعتراض مودی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یک سال تجاوز نماید، جریمه دو و نیم درصد(2.5%)در ماه موضوع این ماده نسبت به مدت زمان بیش از یک سال مذکور تا تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مودی نخواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مودیان حداکثر تا یک سال پس از تاریخ تسلیم اعتراض آنان صورت پذیرد.

ماده 191 ق.م.م

تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مودی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می‌باشد.

 – مواد مربوط به جرایم مالیاتی:

ماده 192 ق.م.م

در کلیه مواردی که مؤدی یا نماینده او که به‌موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سی‌درصد(30%)مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده‌درصد(10%)مالیات متعلق برای سایر مؤدیان می‌باشد.
حکم این ماده درمورد درآمدهای کتمان‌شده در اظهارنامه‌های تسلیمی و یا هزینه‌های غیرواقعی نیز جاری است.
تبصره:
سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تکالیف و وظایف مؤدیان مالیاتی درمورد نحوه تنظیم و مواعد زمانی تسلیم اظهارنامه مالیاتی را از طریق رسانه ملی، روزنامه‌های کثیرالانتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.

ماده 193 ق.م.م

نسبت به مودیانی که به موجب این قانون و مقررات مربوط به آن مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد(20%)مالیات برای هر یک از موارد مذکور خواهند بود.

تبصره:

عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد.

ماده 194 ق.م.م

مودیانی که اظهارنامه آنها در اجرای مقررات ماده(158)این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، در صورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی با رقم اظهار شده از طرف مودی‌ بیش از پانزده درصد(15%)اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرایم مقرر مربوط که قابل بخشودن نیز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ‌ مالیات مشخصة قطعی از هرگونه تسهیلات و بخشودگی‌های مقرر در قانون مالیاتها نیز محروم خواهند شد.

ماده 195 ق.م.م

جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 114، ظرف مهلت مقرر یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع به ترتیب عبارت است از دو درصد(2%)ویک درصد(1%)سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی در تاریخ انحلال.

ماده 196 ق.م.م

جریمه تخلف مدیر یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارایی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور مالیاتی شخص حقوقی یا قبل از سپردن تامین مقرر موضوع ماده 118، این قانون معادل بیست درصد(20%) مالیات متعلق خواهد بود که از مدیر یا مدیران تصفیه وصول می‌گردد.

ماده 197 ق.م.م

نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مؤدی می‌باشند، در صورتی که از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا بر خلاف واقع تسلیم نمایند، جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از(2%)حقوق پرداختی و در خصوص پیمان کاری(1%)کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مؤدی متضامناً مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.

ماده 198 ق.م.م

در شرکت‌های منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکت‌ها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و هم‌چنین مالیات‌هایی که اشخاص حقوقی به موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن می‌باشند و در دوران مدیریت آن‌ها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. این مسؤولیت مانع از مراجعه ضامن‌ها به شخص حقوقی نیست.

ماده 199 ق.م.م

هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر است در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسؤولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد(10%)مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم درصد(5%/2)مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر از سررسید پرداخت، خواهد بود.

چنانچه مالیات توسط دریافت کننده وجوه پرداخت شود، در این صورت جریمه دو و نیم درصد(5%/2)موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مؤدی مزبور از مکلفین به کسر و ایصال مالیات، مطالبه و وصول خواهد شد.

ماده 200 ق.م.م

در هر مورد که به موجب مقررات این قانون تکلیف یا وظیفه‌ای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است در صورت تخلف علاوه بر مسئولیت تضامنی سردفتر با مؤدی در پرداخت مالیات یا مالیات‌های متعلق مربوط، مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد(20%)آن نیز خواهد بود و در مورد تکرار به مجازات حبس تعزیری درجه شش نیز با رعایت مقررات مربوط محکوم خواهد شد.

ماده 201 ق.م.م

هرگاه مؤدی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می‌باشد و بر خلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان خودداری کند علاوه بر جریمه‌ها و مجازات‌های مقرر در این قانون از کلیه معافیت‌ها و بخشودگی‌های قانونی در مدت مذکور محروم خواهد شد.

ماده 202 ق.م.م

وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط از بیست درصد(20%)سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد(5.000.000.000)ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده درصد(10%)سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد(2.000.000.000)ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون(100.000.000)ریال بیشتر است از کشور جلوگیری نماید.

حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأیید مراجع ذی‌ربط اعزام کننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری نمی‌باشد.

حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات‌هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می‌باشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذی‌ربط به اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می‌باشند.

تبصره:

در صورتی که مؤدیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.

موارد تخلف در قوانین ماليات بر ارزش افزوده و جرایم مالیاتی آن

 1. عدم ثبت‌ نام در مهلت مقرر؛ موضوع بند 1 ماده 22 قانون.
 2. عدم صدور صورتحساب؛ موضوع بند 2 ماده 22 قانون.
 3. عدم درج صحيح قيمت در صورتحساب.
 4. عدم درج و تكميل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه.
 5. عدم تسليم اظهارنامه.
 6. عدم ارائه دفاتر يا اسناد و مدارك.
 7. تاخير در پرداخت در موعد مقرر.

ماده 22

مؤدیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مشخص شده و یا در صورت تخلف از مقررات این قانون علاوه بر پرداخت مالیات و جریمه تأخیر، مشمول جریمه ای به شرح زیر خواهند بود:

 1. عدم ثبت نام مؤدیان در مهلت مقرر(مهلت مقرر جهت ثبت نام مؤديان، پايان انقضای مهلت تسليم اظهارنامه اولين دوره مالياتی که مؤدی مشمول ثبت نام و اجراي قانون خواهد شد، مي باشد. در صورت عدم ثبت نام مؤديان در مهلت مزبور، جريمه عدم ثبت نام از تاريخ اولين دوره شمول اجراي قانون تا تاريخ ثبت نام يا شناسايي حسب مورد قابل محاسبه و مطالبه خواهد بود). جریمه عدم ثبت نام مؤدیان معادل هفتاد و پنج درصد(75%)مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد.
 2. 2 _ عدم صدور صورتحساب معادل یک برابر مالیات متعلق.
 3. 3 _ عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب معادل یک برابر مابه التفاوت مالیات متعلق.
 4. 4 _ عدم درج و تکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بیست و پنج درصد(25%)مالیات متعلق.
 5. 5 _ عدم تسلیم اظهار نامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد حسب مورد معادل پنجاه درصد(50%)مالیات متعلق.
 6. 6 _ عدم ارایه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بیست و پنج درصد(25%) مالیات متعلق؛ بنابراين در صورتي كه موديان از ارائه دفاتر و اسناد و مدارك خودداري نمايند، مشمول پرداخت جريمه جمعا معادل 50 درصد ماليات متعلق خواهند بود.

چنانچه مؤدی مشمول جريمه عدم ثبت نام موضوع بند(1)ماده(22)قانون گردد، مطالبه جريمه عدم تسليم اظهارنامه تا تاريخ ثبت نام يا شناسايی حسب مورد منتفی می‌باشد و مطالبه جريمه عدم تسليم اظهارنامه صرفاً از تاريخ ثبت نام يا شناسايی حسب مورد موضوعيت دارد، بنابراين مطالبه توأم جرايم بندهای(1)و(5)ماده مذکور در يک محدوده زماني معين موضوعيت نخواهد داشت.

در صـورت عـدم صدور صورتحساب موضوع بند(2)ماده(22)قانون، مـعادل يـک بـرابـر مـاليـات و عـوارض مـتـعلق، جريمه محاسبه و مطالبه می‌گردد. بنابراين مطالبه جرايم بندهای(3)و(4)در مورد همان صورتحساب موضوعيت نخواهد داشت.

در صورتي که مؤدي در صورتحساب هاي صادره ماليات و عوارض متعلق که جزء اقلام اطلاعاتي صورتحساب طبق نمونه اعلامي سازمان امور مالياتی کشور است، را درج ننمايد، در اين صورت نيز مشمول جريمه اي معادل بيست و پنج درصد(25%)ماليات عوارض متعلق موضوع بند(4)ماده(22)قانون خواهد بود.

به استناد بند(6)ماده(22)، جريمه عدم ارائه دفاتر معادل(25%)ماليات متعلق و جريمه عدم ارائه اسناد و مدارک نيز معادل(25%)ماليات متعلق خواهد بود. بنابراين در صورتي که مؤديان از ارائه دفاتر و اسناد و مدارک خودداري نمايند، مشمول پرداخت جريمه جمعاً معادل(50%)ماليات متعلق مي باشند. بديهی است عدم ارائه صورتحساب، در حکم عدم صدور آن بوده و در صورتي که مؤديان از ارائه صورتحساب خودداري، دفاتر و ديگر اسناد و مدارک درخواستي مأمورين مالياتي را ارائه نمايند وصول جريمه موضوع بند(2)ماده(22)کفايت داشته و در اين حالت وصول جريمه بند(6) موضوعيت نخواهد داشت.

بخشودگی(100%) جرایم موضوع ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده:

به گزارش روابط عمومی كانون سردفتران و دفترياران، محمد عظيميان با اشاره به موارد طرح شده در جلسه هيات‌های حل اختلاف مالياتی كانون گفت: جريمه‌های عدم صدور صورتحساب يا صدور صورت حساب به صورت ناقص، صد درصد قابل بخشش است.

وی با اشاره به ماده 22 قانون ماليات بر ارزش افزوده،گفت: موديان مالياتي در صورت انجام ندادن تكاليف مقرر در اين قانون و يا در صورت تخلف از مقررات اين قانون علاوه بر پرداخت ماليات متعلق و جريمه تاخير، مشمول جريمه خواهند بود. از آن جمله می توان به اين موارد اشاره كرد:

عدم ثبت نام موديان در مهلت مقرر معادل 75 درصد ماليات متعلق تا تاريخ ثبت نام يا شناسايي حسب مورد. عدم صدور صورت حساب معادل يك برابر ماليات متعلق. عدم درج صحيح قيمت در صورت حساب معادل يك برابر مابه‌التفاوت ماليات متعلق. عدم درج و تكميل اطلاعات صورت حساب طبق نمونه اعلام شده معادل 25 درصد ماليات متعلق. عدم تسليم اظهارنامه از تاريخ ثبت نام يا شناسايی به بعد حسب مورد معادل 50 درصد ماليات متعلق و عدم ارايه دفاتر يا اسناد و مدارك حسب مورد معادل 25 درصد ماليات متعلق.

عظيميان با توجه به رسمی بودن سند تنظيمی در دفاتر اسناد رسمی و درج مبلغ ارزش افزوده در سند و غيرقابل ترديد و انكار بودن مفاد و مندرجات از جمله مبلغ ماليات بر ارزش افزوده،‌ گفت: همكارانی كه با برگ جريمه موضوع ماده 22 قانون ماليات بر ارزش افزوده مواجه هستند و بعضا در حوزه‌های مالياتی تهران، روساي حوزه‌ها تا(90%)جرايم اعلام بخشودگي مي‌كنند، می‌توانند در روزهاي سه‌شنبه از ساعت 9 الی 12 با مراجعه به خيابان آذربايجان، خيابان پيروز، اداره كل ماليات بر ارزش افزوده استان تهران، ضمن تقديم درخواست به آقاي صالحی، مديركل ماليات بر ارزش افزوده، ‌از بخشودگی(100%)جرايم برخوردار شوند. قطعا در ساير شهرستان‌ها همين وضعيت قابل تصور است.
 

ماده 23

مأخذ محاسبه جرایم تاخير موضوع ماده(23)قانون،ماليات و عوارض متعلق به دوره پس از کسر ماليات و عوارض پرداختی و قابل کسر(اعتبار مالياتی)می‌باشدتأخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمه ای به میزان دو درصد(2%)در ماه، نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تأخیر محاسبه و مطالبه مي گردد. در صورتي که مدت تأخير کمتر از يک ماه باشد، به ميزان مدت تأخير کمتر از يک ماه نيز جريمه قابل محاسبه و مطالبه است.

مبدأ احتساب جريمه تأخير موضوع ماده(23) قانون در مورد ماليات و عوارض پرداخت نشده(اعم از ابرازي مؤدی يا مطالبه شده)هر دوره مالياتی، تاريخ انقضای مهلت تسليم اظهارنامه مالياتی و سر رسيد پرداخت ماليات و عوارض دوره مزبور خواهد بود. 

مبدأ احتساب جريمه موضوع بند(الف) تبصره(3)ماده(42)اين قانون در مورد ماليات نقل و انتقال انواع خودرو، تاريخ تکميل و صدور اسناد تنظيمی(اعم از بيع قطعی، صـلـح، هبه و وکـالـت فروش)در دفاتر اسناد رسمی می باشد. مأخذ محاسبه جريمه مزبور، ماليات متعلق يا مـابه التفـاوت(در مـواردی که ماليات کمتر از ميزان مقرر پرداخت شده)پرداخت نشده می‌باشد که به ميزان دو درصد(2%)در ماه نسبت به مدت تأخير محاسبه و مطالبه خواهد شد، برای مدت کمتر از يک ماه نيز جريمه قابل محاسبه و مطالبه مي باشد. شايان ذکر است که جريمه مذکور غير قابل بخشودگی است.

دو درصد(2%)خسارت(جريمه)تأخير در پرداخت مبالغ اضافه دريافتی از مؤديان موضوع تبصره(6)ماده(17)، چنانچه ظرف مهلت سه ماه از تاريخ درخواست مؤدی مطابق ضوابط اجرایی استرداد مسترد نگردد به مأخذ مبلغ اضافه دريافتی احراز شده و نسبت به مدت تأخير(از تاريخ انقضای مهلت مذکور لغايت تاريخ استرداد مبالغ اضافه دريافتی)محاسبه و پرداخت می گردد.در صورتی که مدت تأخير کمتر از يک ماه باشد، به ميزان مدت تأخير کمتر از يک ماه نيز خسارت(جريمه)قابل محاسبه و پرداخت می‌باشد.

تاخير در پرداخت ماليات‌های موضوع اين قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جريمه‌‌ای به ميزان دو درصد در ماه، نسبت به ماليات پرداخت نشده و مدت تاخير خواهد بود. جريمه تاخير در پرداخت با توجه به عبارت«نسبت به ماليات پرداخت نشده و مدت تاخير»به‌صورت روزشمار قابل محاسبه است. به عبارتی تاخير كمتر از يك ماه نيز مشمول جريمه خواهد بود.

تبصره ماده 19: عرضه کالاهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده، که قوانین و مقررات قید شده در این قانون در آن رعایت نمی‌شود، علاوه بر در بر داشتن جریمه، کالای مورد نظر قاچاق محسوب می‌شود.

در پایان

اگر در خصوص انواع جرایم مالیاتی و شرایط بخشودگی آن‌ها سوال داشته و یا نیاز به مشاوره دارید، می‌توانید با کارشناسان و متخصصین حوزه‌ی مالیاتی در سامانه کارمنتو در ارتباط باشید. همچنین می توانید سوالات خود را در ضمینه جرایم و تشویقات قانون مالیات مستقیم در قسمت مشاوره رایگان مطرح کنید تا مشاوران و کارشناسان تخصصی حوزه مالیاتی پاسخ گوی شما باشند.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ 10 نظر

5 10
برسی انواع جرایم مالیاتی و شرایط بخشودگی

مشاورین مرتبط

مقالات مرتبط

مالی و مالیاتی
20 فروردین 1403

|

< 1 دقیقه مطالعه
مالی و مالیاتی
20 اسفند 1402

|

< 1 دقیقه مطالعه

مقالات مرتبط

مالی و مالیاتی
20 فروردین 1403

|

< 1 دقیقه مطالعه

نظرات کاربران

اشتراک در
اطلاع از
2 نظرات
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

ایمیل شما با موفقیت ثبت شد