بررسی ماده 246 قانون مالیات های مستقیم

مدت مطالعه: 5 دقیقه
تاریخ به روزرسانی: 30 بهمن 1402
نویسنده: Niloofar Zamani

ماده 246 قانون مالیات های مستقیم

 (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- وقت رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده، جهت حضور مودی یا نماینده مودی و نیز اعزام نماینده اداره امور مالیاتی‌باید به آنها ابلاغ گردد. فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه هیأت نباید کمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مودی و موافقت واحد مربوط.

تبصره (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- عدم حضور مودی یا نماینده مودی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی مربوط مانع از رسیدگی هیأت و صدور رأی نخواهد بود.

برای دریافت راهنمایی بیشتر در مورد ماده 246 قانون مالیات های مستقیم از مشاوران و متخصصان برتر کارمنتو در بخش مشاوره مالیاتی تلفنی کمک بخواهید.

دستورالعمل و بخشنامه

ارسال ۴ فقره فرم مالیاتی

بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره 117300 مورخ 13 / 11 / 87 در خصوص آیین دادرسی مالیاتی و همچنین الحاق ماده 247 قانون مالیا‌ت‌های مستقیم به پیوست تعداد 4 فقره فرم مالیاتی اصلاحی به شرح ذیل ارسال می گردد. مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی منبعد از فرمهای مذکور استفاده نمایند.

مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی می باشد.

1_ برگ تشخیص مالیات مشاغل

2_ رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی

3_ برگ دعوت به هیأت حل اختلاف مالیاتی

4_ برگ اعتراض مؤدی

امیر حسن علی حکیم

معاون فنی و حقوقی

شماره: 117300

تاریخ: 13 / 11 / 1387

بخشنامه

به منظور ارتقای کارآیی و افزایش بهره وری سازمانی و تکریم مؤدیان محترم مالیاتی و نیز حل و فصل سریع و عادلانه اختلافات مالیاتی و اجتناب از تطویل زمان رسیدگی پرونده های مطروحه در هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 244 قانون مالیات های مستقیم، به پیوست دستورالعمل دادرسی مالیاتی جهت بهره برداری و اجراء ابلاغ می گردد.

علی اکبر عرب مازار

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:65717/210

پرونده مودیان که مربوط به چند سال است در یک هیئت و همزمان مطرح شود

با عنایت به اینکه برخی پرونده های محوله به هیأت های حل اختلاف مالیاتی مربوط به سنوات مختلف بوده به ترتیبی که رسیدگی به اختلافات مالیاتی دوره عمل بعضی از سنوات در مرحله بعدی وبعضی دیگر در مرحله تجدید نظر می باشد ومعمولاً این گونه پرونده ها به دلیل عدم تفکیک همزمان به هیأت حل اختلاف مالیاتی واحد ارجاع وکلاً طی یک برگ (فرم) مورد اتخاذ تصمیم وصدور رأی واقع می شوند، از طرفی چون هیأت های حل اختلاف مالیاتی بدوی وتجدید نظر دارای شخصیت حقوقی مستقل از یکدیگر می باشند ودر نتیجه این گونه آراء مواجه با اشکال حقوقی بوده و موجد بروز اشتباه وگاه تضییع حق مؤدیان می گردند، لذا مقتضی است از این پس ترتیب احاله پرونده به هیأت های رسیدگی و صدور رأی توسط هیأت های مذکور به نحوی صورت گیرد که در صورت همزمان بودن رسیدگی، رأی هیأت بدوی و تجدید نظر به طورجداگانه وتوسط هیأت های مجزا صادر گردند.

علی اکبر عرب مازار

معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:57804/12970/4/30

دستورالعمل ارشادی کادر تشخیص و نمایندگان هیاتهای حل اختلاف مالیاتی

پیرو بخشنامه شماره 38006- 17 / 8 / 75 نظر به اینکه حل و فصل سریع پرونده های مالیاتی مورد اختلاف و نهایتاً قطعیت مالیاتی و مختومه شدن پرونده های مذکور درحداقل زمان ممکن و وصول هرچه سریعتر مالیاتها از اهم موضوعات موردتوجه این معاونت میباشد،لذا مقرر میشود بمنظور اجتناب از صدور قرارهای مکررو تاخیر در امور و سرانجام نیل به اهداف فوق،ضمن تشریک مساعی کامل و همه جانبه با اداره کل امور هیاتهای حل اختلاف مالیاتی جداً مراقبت ونظارت نماینده کلیه حوزه های مالیاتی ابوابجمعی آن اداره کل موارد ذیل را بدقت رعایت نمایند.

1_ گزارش رسیدگی پرونده های مالیاتی بنا به مقررات وآیین نامه ها وبخشنامه های مالیاتی الزاما” باید از هر جهت واضح و صریح و بدون ابهام و مستدل و موجه باشد،بدین معنی که اگر درآمد مشمول مالیات از طریق قبول دفاتر و رسیدگی به آنها و برگشت برخی از اقلام هزینه یاتغییر ارزیابی کالا و مواد ابتدا یا انتهای دوره مالی مربوطه و … تشخیص شده است،دلایل و مستندات قانون ی غیرقابل قبول بودن هریک ازاقلام هزینه و تغییر ارزیابی و …. باید در گزارش رسیدگی درکناراقلام مزبور بطور کامل و واضح درج شده باشد. چنانچه درگزارش به ضمائمی اشاره و عطف میشود آن ضمائم جزء لاینفک گزارش محسوب و باید غیرمخدوش و بدون خط خوردگی و دارای توضیحات کافی و تماما” ممضی به امضاء مامورین تشخیص ذیربط و دارای شماره ثبت اندیکاتور باشد . درصورتیکه درآمد مشمول مالیات از طریق علی الراس تشخیص شده است،دلایل و مستندات قانون ی تشخیص علی الراس (یکی از بندهای سه گانه ماده 97 قانون مالیات های مستقیم درگزارش رسیدگی درج و بترتیبی که در ماده 98 مقررشده دلایل انتخاب نوع قرینه و نحوه تعیین میزان آن با توجیهات کافی در گزارش قید و درمورد ضریب اعمال شده نیز صفحه وردیف جدول ضرائب مالیاتی سال مربوطه بطورکامل درگزارش منعکس شده باشد و درهرحال اوراق پرونده هائیکه برای طرح در هیئت حل اختلاف مالیاتی ارسال میشود باید بترتیب تاریخی ثبت و ضبط پرونده هائی که برای طرح در هیئت حل اختلاف مالیاتی ارسال می شود باید به ترتیب تاریخی ثبت و ضبط پرونده ها برگ شمار باشند. مسئولین تحویل پرونده ها و متعاقبا” کارشناسان مالیاتی اداره کل امور هیاتهای حل اختلاف مالیاتی منبعد قبل از طرح پرونده ها در هیئت حل اختلاف آن ها را بازینی و درصورتیکه واحد اوصاف و مشخصات مشروحه فوق نباشند آنها را برای رفع نواقص و تکمیل به حوزه مالیاتی اعاده خواهند نمود و دراینصورت مسئولیت تاخیر رسیدگی و صدور رای به عهده مامورینی است که وظایف قانون ی خود رادرموارد مذکوره فوق بدرستی انجام نداده اند.

2_ قید این مطلب که پرونده در چه هیئتی (بدوی تجدید نظر،همعرض موضوع ماده 257 و …) مطرح میشود روی فرم دعوتنامه حضوردرجلسه هیئت حل اختلاف ضروری است .

3_ پرونده های مالیاتی مورد اختلاف باید دو روزاداری قبل از تاریخ تشکیل جلسه هیئت حل اختلاف به مسئول ذیربط در اداره کل مزبورتحویل شود بدیهی است آن اداره کل از تحویل پرونده ها زودتر یا دیرترازموعدمذکور خودداری خواهد نمود .

4_ مستنداً به ماده 246 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 26 آیین نامه سازمان تشخیص و بخشنامه شماره 38006- 17 / 8 / 75 مامورین ذیربط باید در جلسه هیئت حل اختلاف مالیاتی حاضر و اقدامات خود را توجیه و پاسخگوی سئوالاتیکه هیئت حل اختلاف در مقام رسیدگی به اعتراضات و ادعاهای مودی از آنها میکند باشند در غیر اینصورت هرگاه بعلت عدم حضورآنهاامکان صدوررای یا قرار صحیح و موافق قانون فراهم نشود مطابق مفاد بخشنامه فوق الاشاره قرار تجدید وقت بعلت عدم حضورمامور صادر خواهدشدومسئولیت تعویق رسیدگی و صدوررای یا قرار قانونی بعهده مامورینی خواهد بود که در جلسه حاضر نشده اند.

5_ درمورد مالیاتهای تکلیفی موضوع ماده 104 که جنبه علی الحساب دارد،مالیات مطالبه شده درحقیقت مالیات گیرندگان وجوه مذکوردرماده یادشده است و بهمین لحاظ لازم است درگزارش مبنای مطالبه مالیاتهای موصوف،مشخصات دریافت کنندگان وجوه تصریح گردد،درغیراینصورت هیئت حل اختلاف قرار رفع نقص بعهده حوزه مالیاتی که این نوع مالیاتها را مطالبه کرده است صادر خواهد نمود .

6_ درمورد مطالبه مالیات حقوق نیز برعایت قانون و مفاد بخشنامه های صادره هویت دریافت کنندگان حقوق باید در گزارش مشخص و نحوه محاسبات کاملاً روشن باشد والاهیئت حل اختلاف مطابق قسمت اخیر بند 5 اقدام مینماید.

7_ نظر به اهمیت پرونده های مودیانیکه مالیات آنها پس ازاجرای ماده 181 قانون مالیات های مستقیم بموجب برگهای تشخیص متمم مطالبه میشود،لذا لازم است گزارش رسیدگی مبنای صدور برگ تشخیص این قبیل مودیان ازهر حیث کامل و بدون نقص و با توجیهات و دلایل موجه تنظیم و بخصوص از جهت انتخاب قرینه و اعمال ضریب و محاسبات و مدارک و مستندات تعلق درآمد به مودی دارای توضیحات کافی باشد تا مودیان موصوف نتوانند بااستفاده و تمسک به نقاط ضعف و ایرادات موجود در گزارش موجب صدور قراررسیدگی مجدد وبطی جریان امور و تعویق قطعیت مالیات شوند و بدون نیاز به صدور قرارصدور رای و ووصول مالیات در حداقل زمان امکان پذیرگردد.

8_ به جهت حضور بموقع درجلسات هیئت حل اختلاف و صرفه جوئی در وقت،ممیزین مالیاتی میتوانند فهرست تعدادی از پرونده های مورد اختلاف حوزه های خود را (حداقل ده پرونده) یکجا برای تعیین وقت جلسه ارسال نمایند تا برای آنها دریکروز معین تعیین وقت شود.

داریوش ایران بدی

معاون درآمدهای مالیاتی

شماره: 38006

تاریخ: 17 / 08 / 1375

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ 1 نظر

5 1
بررسی ماده 246 قانون مالیات های مستقیم

مشاورین مرتبط

مقالات مرتبط

مقالات مرتبط

نظرات کاربران

اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

ایمیل شما با موفقیت ثبت شد