بررسی ماده 186 قانون مالیات های مستقیم

مدت مطالعه: 5 دقیقه
تاریخ به روزرسانی: 5 شهریور 1401
نویسنده: Niloofar Zamani

ماده 186 قانون مالیات های مستقیم

(اصلاحی ۱۳۷۱/۰۲/۰۷)- صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیتدار منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می‌باشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسئولان امر نسبت به پرداخت‌ مالیاتهای مزبور با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۱/۰۲/۰۷)- اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی‌های ‌ذیل خواهد بود:

۱ – گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده.

۲ – گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورت‌های مالی ارائه شده به بانکها و سایر موسسات اعتباری.

‌ضوابط اجرائی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می‌شود مبلغی معادل یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده صاحبان درآمد مشاغل را‌وصول و در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشکل‌های صنفی و مجامع حرفه‌ای که در امر‌تشخیص و وصول مالیات همکاری می‌نمایند پرداخت نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱)- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران موسسات و شرکتهایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هر یک از مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره موسسات و شرکتها که به علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی یافته‌اند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکتها اعلام کند.

اداره مذکور موظف است ثبت شرکت یا موسسه به نام این اشخاص و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شرکت و سایر شرکتها و موسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصاحساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند.

در تخلف صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی مندرج در این ماده نیز اداره ثبت شرکتها موظف است از انجام ثبت شرکت یا موسسه به نام اشخاص یادشده و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت‌مدیره آن شرکت و سایر شرکتها و موسسات به مدت سه‌سال خودداری کند.

تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱)- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است فهرست اشخاص حقوقی را که طی پنج‌سال فاقد فعالیت تلقی می‌شوند به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند. سازمان مذکور مکلف است از تاریخ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور ثبت هر گونه تغییرات در مورد این اشخاص را منوط به أخذ مفاصاحساب مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور کند.
 

برای دریافت راهنمایی بیشتر در مورد ماده 186 قانون مالیات های مستقیم از مشاوران و متخصصان برتر کارمنتو در بخش مشاوره مالیاتی کمک بخواهید.
 

دستورالعمل و بخشنامه

ابلاغ مصوبه هیات مقررات¬ زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در خصوص فرآیند صدور گواهی موضوع تبصره (۱) ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم

در راستای تسهیل و تسریع فرآیند صدور گواهی موضوع تبصره (1) ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، ساماندهی نحوه ارتباط ادارات امور مالیاتی با شعب بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری، بهره‌برداری بهینه از سامانه الکترونیکی مربوط، حصول اطمینان از رعایت حقوق قانونی مودیان و وصول حقوق حقه دولت، بخشنامه تجمیعی فرآیند صدور گواهی موضوع تبصره (1) ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم با تأکید بر بهره‌گیری از سامانه‌های الکترونیکی موجود تهیه گردید. نظر به بررسی و تایید بخشنامه موصوف در جلسه مورخ 08/03/1396 هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، به پیوست مصوبه جلسه مذکور منضم به بخشنامه ” فرآیند صدور گواهی موضوع تبصره (1) ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم” جهت اجرا، ابلاغ می‌گردد.

این بخشنامه از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است و کلیه احکام مرتبط بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های پیشین به استثناء بخشنامه‌های مربوط به ابلاغ ضوابط اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (186) قانون مالیات‌های مستقیم، ملغی الاثر می‌گردد.

 سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:61/96/200

تسهیل و تسریع فرآیند صدورگواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم

 در راستای تسهیل و تسریع فرآیند صدورگواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم، تکریم مؤدیان محترم مالیاتی و ساماندهی به فرآیند دریافت و پاسخ به استعلام های مربوط به متقاضیان کارت بازرگانی، سامانه صدور گواهی موصوف طراحی و در سه مرحله (اجرای آزمایشی دراستان البرز، اجرا در شهر و استان تهران و بهره برداری سراسری) عملیاتی گردیده است. با عنایت به آغاز مرحله بهره برداری سراسری ازسامانه مذکور و نظر به ویژگی های آن، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی و ادارات تابعه آنها در خصوص دریافت استعلام های مربوط و ارسال پاسخ، به ترتیب ذیل عمل نمایند:

1- از تاریخ استقرار سامانه الکترونیکی درادارات کل، بهره برداری از آن جهت دریافت و پاسخ به استعلام های مربوط به متقاضیان کارت بازرگانی، الزامی می باشد. تا تاریخ 1/8/1395، سامانه مذکور باید در سراسر کشور عملیاتی و تمامی استعلام های مربوط، باید صرفاً به صورت الکترونیکی دریافت و پاسخ داده شود.

2- دریافت استعلام ها از طریق سامانه الکترونیکی، برای متقاضیان فاقد پرونده مالیاتی و یا مؤدیانی که در سامانه ثبت نام الکترونیکی(شماره اقتصادی) ثبت نام نموده اند، منوط به ثبت نام در سامانه موصوف تا مرحله 45 و تشکیل پرونده مالیاتی با عنوان بازرگان می باشد.

3- آن دسته از اشخاص حقیقی متقاضی کارت بازرگانی که پیش از این با عناوینی غیر از بازرگان، ثبت نام نموده اند نیز می بایست، ثبت نام خود را با عنوان بازرگان تکمیل نمایند، در مورد این مؤدیان به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

3-1 چنانچه متقاضی با نشانی یکی از محل های کسبی فعلی خود که برای آن دارای پرونده مالیاتی است، درخواست کارت بازرگانی نماید، باید ثبت نام خود در آن نشانی را به بازرگان تغییر داده و تا مرحله 45 تکمیل نماید.

3-2 در صورتیکه نشانی عنوان شده برای دریافت کارت بازرگانی با نشانی محل (محل های) کسب فعلی مؤدی همخوانی نداشته باشد، وی باید نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده در نشانی جدید اقدام نماید.

4- با توجه به الزام مؤدیان به تکمیل ثبت نام خود و نیز توافقات انجام شده با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مبنی بر دریافت تعهد از متقاضیان و ارسال الکترونیکی آن به ادارات امورمالیاتی ذیربط، نیازی به تکمیل «دفترچه متقاضیان صدور، تمدید و تجدید کارت بازرگانی» و تعهدنامه موضوع بند (2) بخشنامه شماره 7826/200 مورخ 30/4/1392 نمی باشد، لازم به توجه است، تعهدنامه ممکن است همزمان با ارسال استعلام و یا پس از آن از سوی اتاق بازرگانی در سامانه بارگذاری شود، لیکن در هر صورت، تا زمانی که تعهدنامه توسط سازمان دریافت نگردیده باشد، اتاق بازرگانی قادر به برداشت گواهی صادره در سیستم نخواهد بود.

5- به منظور جلوگیری از مراجعه حضوری مؤدیان به ادارات امورمالیاتی برای واریز حق تمبر، مقتضی است ادارات کل امورمالیاتی تمامی استان ها توافقات لازم را با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان، جهت دریافت حق تمبر صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی توسط اتاق ذیربط و واریز هم زمان آن به حساب های تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی به عمل آورند. در پایان هرماه اتاق بازرگانی باید فهرست مبالغ واریزی را به اداره کل امورمالیاتی ارائه نماید.

6-دریافت و پاسخ دستی به استعلام مربوطه به متقاضیان کارت بازرگانی، صرفاً درموارد استثناء و شرایط خاص و با تأیید مستقیم مدیر کل مربوط مجاز می باشد. در این موارد باید تصویر گواهی صادره به همراه گزارش مربوط، شامل دلایل صدور گواهی دستی، برای دفتر خدمات مؤدیان معاونت مالیات های مستقیم ارسال شود.

7-به استثناء موارد مصرح در این نامه، رعایت سایر مفاد بخشنامه شماره 7826/200 مورخ 30/4/1392 در فرآیند صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم برای متقاضیان کارت بازرگانی، به فوت خود باقی است.

سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:200/12326

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ 14 نظر

3 14
بررسی ماده 186 قانون مالیات های مستقیم

مشاورین مرتبط

مقالات مرتبط

مقالات مرتبط

نظرات کاربران

اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

ایمیل شما با موفقیت ثبت شد