بررسی ماده 144 قانون مالیات های مستقیم

مدت مطالعه: 5 دقیقه
تاریخ به روزرسانی: 9 اسفند 1402
نویسنده: Niloofar Zamani

(اصلاحی ۱۳۷۱/۰۲/۰۷)- جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول یا غیر منقول و جوایز علمی و بورس‌های تحصیلی و همچنین درآمدی که بابت حق اختراع یا حق‌اکتشاف عاید مخترعین و مکتشفین می‌گردد به طور کلی و نیز درآمد ناشی از فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی مراکزی که دارای پروانه تحقیق از وزارتخانه‌های ذیصلاح می‌باشند به مدت ده سال از‌تاریخ اجرای این اصلاحیه طبق ضوابط مقرر در آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و‌امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران بخش مشاوره مالیاتی کارمنتو همراه باشید.

دستورالعمل و بخشنامه

اعلام شمول تبصره ۱و۲ ماده ۱۴۳ مکرر ق.م.م به اوراق سلف موازی

پیرو بخشنامه شماره 20111/200 مورخ 1391/10/11 به منظور اجرای تبصره های 1و2 ماده 143 مکرر الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1388/9/25 و حسب اعلام رییس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره 217869/121 مورخ 1392/2/1، به موجب بند 24 ماده 1 و بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار که به استناد بند 5 صورت جلسه مورخ 1389/12/9 و بند 2 صورت جلسه مورخ 1391/11/16 به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده است، اوراق سلف موازی به عنوان ردیف 12 به فهرست اوراق بهادار مندرج در بخشنامه صدرالذکر و بخشنامه هایی که قبلا در این خصوص صادر گردیده، افزوده و جهت بهره برداری لازم ابلاغ می گردد.

علی عسگری

شماره:200/3539

قانون استفساریه تبصره ذیل ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۶

اداره کل امور مالیاتی استان

شورای عالی مالیاتی

اداره کل دفتر فنی مالیاتی

دفترهیأت عالی انتظامی مالیاتی

دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر

دادستانی انتظامی مالیاتی

جامعه حسابداران رسمی ایران

سازمان حسابرسی

تصویر قانون استفساریه تبصره ذیل ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1376 که در جلسه مورخ 27 / 2 / 84 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده،جهت اطلاع و اقدام ارسال میگردد.

علی اکبر سمیعی

معاون فنی و حقوقی

شماره: 75574 / 171

تاریخ: 09 / 02 / 1384

قانون استفساریه تبصره ذیل ماده 1082 قانون مدنی

مصوب 1376

موضوع استفساریه:

ماده واحده – آیا ملاک محاسبه مهریه به نرخ روز موضوع تبصره ذیل ماده 1082 قانون ی مدنی مصوب 29 / 4 / 1376،زمان صدور حکم است یا زمان تادیه آن ؟

نظر مجلس:

– منظور از زمان تادیه،زمان اجرای حکم قطعی و لازم الاجراء است .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصدو هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4 / 3 / 1384 به تایید شورای نگهبان رسید.

غلامعلی حداد عادل

رئیس مجلس شورای اسلامی

شماره:7280/1199/211

پذیرش هزینه های اشخاص حقیقی که دراجرای احکام مقرر در برنامه سوم پرداخت می شود بدون قید شرط وعدم ارتباط موضوع به قبولی دفاتر یا علی الراسی آن

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان

شورای عالی مالیاتی

اداره کل دفتر فنی مالیاتی

دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی

دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر

دادستانی انتظامی مالیاتی

دانشکده امور اقتصادی

پژوهشکده امور اقتصادی

سازمان حسابرسی

جامعه حسابداران رسمی

از آنجا که تشویق , ترغیب و جذب کمکهای مردمی کلیه اشخاص درآمد اعم از حقیقی و حقوقی یکی از اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فهنگی جمهوری اسلامی ایران بوده و محدود نمودن انجام این کمکها و هزینه ها, منحصر به اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای 1و 2 ماده 95 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم و موکول نمودن پذیرش این قبیل هزینه ها به شراط قبولی دفاتر مودیان مالیاتی , مغایر با اهداف و نیت قانون گزار بوده و خلاف مالیاتهای مستقیم موضوعیت ندارد . چون هزینه های قابل قبول موضوع ماده 147 قانون مالیات های مستقیم هزینه هائی هستند که منحصراً به تحصیل درآمد موسسه بوده و باید با رعایت حدنصاب های مقرر باشد , لکن هزینه هائی که به موجب احکام مالیاتی مقرر در بند (ب) ماده 104,بند (الف) ماده 144 , بند (د) ماده 163و ماده 169 و بند (الف) ماده 175 قانون برنامه سوم توسعه بعنوان هزینه قابل قبول اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی محسوب شده است ماهیت جداگانه ای دارد و ارتباطی به تحصیل درآمد اشخاص مزبوط نداشته و پرداخت یا عدم پرداخت آنها نیز تاثیری در تحصیل درآمد آنان نخواهد داشت .

نظر باینکه در خصوص نحوه اجرای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه در ارتباط با کمکهای مالی مردمی و هزینه های انجام شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع تبصره اصلاحی ماده 147 قانون مالیات های مستقیم که مکلف به نگهداری دفاتر می باشند و همچنین تسری احکام مالیاتی قانون برنامه سوم موصوف به مشمولین بند (ج) ماده 95 قانون مالیات های مستقیم و صاحبان درآمد حقوق , اتفاقی و مستغلات که اصولاً ملزم به نگاهداری دفاتر نمی باشند به سازمانها و موسسات یادشده در مواد قانون ی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی ابهامات و مشکلاتی بوجود آمده و از طرف ادارات امور مالیاتی و مودیان محترم مالیاتی نیز سئوالاتی مطرح می باشد . لذا مقرر می گردد:

1_کمکها و هزینه های انجام شده کلیه اشخاص خیر اعم از حقیقی و حقوقی در رابطه با موارد مذکور در احکام بند (ب) ماده 104, بندالف) ماده 144 , بند (د) ماده 163و ماده 169 و بند (الف) ماده 175  قانون برنامه سوم موصوف طبق ضوابط مقرر درآن احکام و با رعایت آیین نامه اجرائی مربوط , صرفنظر از اینکه آن اشخاص مکلف به نگاهداری دفاتر قانون ی باشند و یا نباشند و قطع نظر از نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات آنان (قبولی دفاتر و یا بطریق تشخیص علی الراس) از درآمد مشمول مالیات سال انجام هزینه منبعی که مودی انتخاب خواهد کرد قابل کسر می باشد.

2_ جهت جلوگیری از تکرار استفاده مودیان و کسر هزینه های انجام شده مشابه از بیش از یک منبع مالیاتی آنان , لازم است مامورین مالیاتی ذیربط با اخذ نسخ اصلی اسناد و مدارک تایید شده مربوط به هزینه های انجام شده از طرف ذیحسابیها و مراجع ذیربط مقرر در احکام مالیاتی موصوف و آیین نامه اجرائی مربوط و ضبط آنها در پرونده مالیاتی و در صورت ضرورت استعلام از مراجع ذیصلاح و رفع اشکال اقدام لازم معمول نمایند.

3_ در صورتی که مواردی از هزینه های ارائه شده توسط مودیان مالیاتی در خصوص بهره مندی از تسهیلات مقرر در احکام قانون ی یادشده بلحاظ وجود ابهامات مورد عمل قرارنگرفته و مالیات نیز قطعی گردیده باشد , چون کسر هزینه های انجام شده از درآمد مشمول مالیات سال پرداخت آن مقید به محدوده زمانی خاصی نمی باشد, بنابراین قطعیت مالیات و صدور برگ مالیات قطعی مانع اجرای مقررات نبوده و در اینصورت اضافه پرداختی مالیات مودی با رعایت مواد

ماده 242 و ماده 243 قانون قابل استرداد خواهد بود.

عیسی شهسوار خجسته

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:24752/1979/211

معافیت فعالیتهای پژوهشی به زمان اخذ پروانه ارتباط ندارد

اداره کل مالیات برشرکتها

بازگشت به نامه شماره 37 / 2850 مورخ 27 / 2 / 1373 و ضمن یادآوری این که آیین نامه موضوع ماده 144 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه مربوطه به آن هنوز ابلاغ نگردیده است یادآور می شود که به نظر این دفتر به طور کلی درآمد ناشی از فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی مراکزی که دارای پروانه تحقیق از وزارتخانه های ذیصلاح می باشند اعم از اینکه پروانه مزبور را قبل از تاریخ تصویب اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم (7 / 2 / 1371) و یا بعداز آن اخذ نموده باشند به مدت 10 سال مقرر از تاریخ اصلاحیه مذکور با رعایت ضوابط مربوط از پرداخت مالیات معاف خواهد بود . ضمناً درخصوص معافیت درآمد حاصل از فعالیتهای آموزشی موضوع ماده 134 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن نتیجه متعاقباً اعلام خواهد شد.

محمد علی خوش اخلاق

مدیر کل دفتر فنی مالیاتی

شماره:615/5/30

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ 1 نظر

2 1
بررسی ماده 144 قانون مالیات های مستقیم

مشاورین مرتبط

مقالات مرتبط

مالی و مالیاتی
20 فروردین 1403

|

< 1 دقیقه مطالعه

مقالات مرتبط

نظرات کاربران

اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

ایمیل شما با موفقیت ثبت شد