بررسی ماده 54 قانون مالیات های مستقیم

مدت مطالعه: 6 دقیقه
تاریخ به روزرسانی: 20 اسفند 1402
نویسنده: Niloofar Zamani

ماده 54 قانون مالیات های مستقیم

(اصلاحی 31/04/1394)- درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد (۸۰ %) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد و نیز در مورد ماده (۵۴ مکرر) این قانون، میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهدشد.

تبصره ۱ (اصلاحی 27/11/1380)- در صورتی که مستأجر جزء مشمولان تبصره (۹) ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم باشد، اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.

تبصره ۲ (اصلاحی 27/11/1380)- چنانچه بر اساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات ما به‌ التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مودی، پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون خواهد بود.

تبصره ۳ (الحاقی 31/04/1394)- در مواردی که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین‌ شده طبق مقررات این ماده باشد و مالیات تعیین‌ شده مورد اعتراض مودی باشد، در این صورت پرونده قابل‌ رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود.

برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران بخش مشاوره مالی و مالیاتی کارمنتو همراه باشید.

دستورالعمل و بخشنامه

ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورت جلسه شماره ۲۰۱-۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴

به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-7 مورخ 24/04/1399 در خصوص « نحوه اجرای مفاد تبصره (1) ماده (54) قانون مالیات های مستقیم»، در اجرای قسمت اخیر بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1399، برای اجراء ابلاغ می شود.

امید علی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 46/99/200

ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال ۱۳۹۵ املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه)

در اجرای مقررات ماده 54 اصلاحی قانون مالیات¬های مستقیم مصوب 31/4/1394، به پیوست لوح فشرده (CD) ارزش اجاری املاک شهر تهران ( مناطق 22 گانه) حاوی ضوابط اجرایی و جداول ارزش اجاری به انضمام نقشه‌های بلوک‌بندی املاک مزبور، جهت اجرا در شهر تهران (مناطق 22 گانه)، برای عملکرد سال 1395 ابلاغ می‌شود.

مزید اطلاع، مجموعه ارزش اجاری املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) عملکرد سال 1395 در دست چاپ می‌باشد که به‌محض چاپ از طریق معاونت پژوهش، برنامه ¬ریزی و امور بین¬ الملل برای بهره‌برداری ارسال خواهد شد.

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی مستقر در مناطق 22 گانه شهر تهران خواهد بود.

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 200/96/79

ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال ۱۳۹۳ املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه)

بخشنامه

در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، به پیوست لوح فشرده (CD) ارزش اجاری املاک شهر تهران ( مناطق 22 گانه) حاوی صورتجلسه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مذکور، ضوابط اجرایی و جداول ارزش اجاری به انضمام نقشه‌های بلوک بندی املاک مزبور،جهت اجراء در شهر تهران (مناطق 22 گانه)، برای عملکرد سال 1393 ابلاغ می گردد.

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 49/94/200

ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال ۱۳۹۲املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه)مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم

بخشنامه در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، به پیوست لوح فشرده CD ارزش اجاری املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) حاوی صورت جلسه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مذکور، به انضمام ضوابط اجرایی و جداول ارزش اجاری عملکرد سال 1392 املاک مزبور (منطبق با نقشه های بلوک بندی ارزش معاملاتی املاک سال 1384 شهر تهران)،جهت اجراء برای عملکرد سال 1392 ابلاغ می گردد.

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:200/93/19

جدول ارزش اجاری عملکرد سال ۱۳۹۰ املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه)

در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، به پیوست یک عدد لوح فشرده (CD)،  ‌جدول ارزش اجاری عملکرد سال 1390 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) ‌به انضمام ضوابط اجرایی آن، مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون یاد شده،‌جهت اجراء‌ ابلاغ می گردد.

علی عسکری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 200/8648

دستورالعمل اجرایی طرح خوداظهاری عملکرد سال۱۳۹۰بخش املاک (اعم از مسکونی، تجاری، اداری و …)

دستورالعمل

دستورالعمل اجرایی طرح خوداظهاری عملکرد سال 1390 بخش املاک (اعم از مسکونی، تجاری، اداری و …)

پیرو آگهی منتشره در نیمه اول سال 1390 در اجرای مقررات ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم و در راستای گسترش فرهنگ خوداظهاری مالیات بر پایه جلب اعتماد عمومی و با هدف بهبود روش‌های اجرایی، دستورالعمل پذیرش، نحوه انتخاب نمونه و چگونگی رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1390 املاک اجاری مسکونی، تجاری و اداری اشخاص حقیقی، به شرح ذیل جهت اجراء ‌ابلاغ می گردد:

1_ اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک عملکرد سال 1390 اشخاص حقیقی که اطلاعات هویتی و جداول مندرج در اظهارنامه تکمیل و در موعد مقرر قانون ی تسلیم اداره امور مالیاتی شده باشد با رعایت سایر مفاد این دستورالعمل مشمول خوداظهاری خواهد بود.

2_ اظهارنامه‌هایی که حائز یکی از شرایط زیر باشد بدون رسیدگی قبول و برگ مالیات قطعی صادر گردد.

1_ 2- مساحت واحد یا واحدهای مسکونی اجاری آنان در تهران تا مجموع 150 متر مربع زیربنای مفید و در سایر نقاط کشور تا مجموع 200 متر مربع زیر بنای مفید باشد.

2_ 2- املاکی که به موجب سند رسمی به اجاره واگذار گردیده در صورتی که موجر علاوه بر اجاره بها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستأجر دریافت ننموده و درآمد اجاره طبق سند رسمی ابراز و درآمد مشمول مالیات و مالیات نیز مطابق مقررات ابراز شده باشد.

3_ 2- اظهارنامه مالیاتی مؤدیانی که املاک آنها به وزارتخانه ها، سازمان‌ها، نهادهای عمومی، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا شهرداری ها به اجاره واگذار گردیده و درآمد اجاره آنها مطابق قرارداد منعقده با اشخاص مذکور ابراز و درآمد مشمول مالیات و مالیات نیز مطابق مقررات ابراز شده باشد.

4_ 2- اظهارنامه‌های مالیاتی املاکی که فاقد سند رسمی بوده یا علاوه بر اجاره بها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستأجر دریافت شده باشد، در صورتی که درآمد اجاره ابرازی آنها از آخرین ارزش اجاری تعیین شده کمتر نباشد.

3_ اظهارنامه‌های مالیاتی بدون ابراز درآمد اجاره، (به استثنای مشمولین بند 1- 2 فوق) ‌مشمول خوداظهاری نبوده و توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی خواهد شد.

4_ در اجرای ماده 158 ق.م.م از بین سایر اظهارنامه های تسلیمی که مشمول بندهای 2 و 3 فوق نباشند به میزان 20 % به عنوان نمونه انتخاب و توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی و مابقی بدون رسیدگی قبول و برگ مالیات قطعی صادر گردد.

5_ ادارات کل امور مالیاتی مکلفند پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1390 آن گروه از صاحبان املاک مذکور را که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانون ی خودداری نموده اند در اولویت رسیدگی قرار داده و ترتیبی اتخاذ نمایند که حداکثر تا پایان آذر ماه سال 1391 پرونده مالیاتی عملکرد یاد شده آنان رسیدگی شود.

6_ مؤدیانی که اظهارنامه آنها در اجرای بند 4 این دستورالعمل به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مؤدی بیش از 15 % اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهد بود.

7_ با عنایت به متن ماده 54 ق.م.م چنانچه اسناد و مدارک مثبته به دست آید که معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است مالیات و جرائم متعلقه طبق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم قابل مطالبه خواهد بود.

8_ در موارد تقسیط مالیات ابرازی، با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م برای مؤدیانی که به صورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده اند حداقل 30 % مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 7 قسط مساوی ماهانه تا پایان بهمن ماه 1391 تقسیط گردد. برای سایر مؤدیان حداقل 50 % مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 5 قسط مساوی ماهانه تا پایان آذر 1391 تقسیط گردد. عدم پرداخت اقساط در سر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مؤدیانی که در چارچوب خوداظهاری،‌اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود. در صورت عدم پرداخت اقساط در زمان مقرر، از تاریخ سر رسید (تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه ماده 190 ق.م.م خواهد بود.

9_ ادارات امور مالیاتی مکلفند ارزش های اجاری تعیین شده توسط کمیسیون موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای تبصره 2 ماده 54 قانون مذکور را به نحو مقتضی از طریق نصب آگهی در ادارات و یا قرار دادن آن در سایت سازمان به اطلاع مؤدیان برسانند همچنین تمام مساعی خود را به منظور اطلاع رسانی لازم جهت تشویق و ترغیب صاحبان املاک اجاری و جلب مشارکت مؤثر انان نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1390 به عمل آورند.

10_ مدیران کل امور مالیاتی موظفند روش نظارت خود را در اجرای مفاد این دستورالعمل به گونه ای تنظیم نمایند که تمامی موارد پیش بینی شده در موعدهای مقرر با دقت و صحت لازم اجراء‌ و ضمن رعایت مقررات قانون مالیات‌های مستقیم موجبات جلب اعتماد و افزایش رضایت مندی مؤدیان محترم مالیاتی را نیز فراهم نمایند.

علی عسکری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:7703 /200

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ 5 نظر

2 5
بررسی ماده 54 قانون مالیات های مستقیم

مشاورین مرتبط

مقالات مرتبط

مقالات مرتبط

نظرات کاربران

اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

ایمیل شما با موفقیت ثبت شد