بررسی ماده 237 قانون مالیات های مستقیم

مدت مطالعه: 5 دقیقه
تاریخ به روزرسانی: 20 شهریور 1402
نویسنده: Niloofar Zamani

ماده 237 قانون مالیاتی، اجازه و اختیار لازم به فرد مالیات‌دهنده یا فرد شاکی از مالیات، برای بررسی برگ مالیات خود را می‌دهد. طبق این ماده، برگ تشخیص مالیات باید طبق منبع و مرجعی صحیح و با اطلاعات کامل و کافی تنظیم گردد. هم‌چنین باید به‌نحوی باشد که تمامی فعالیت‌های مربوط به امور مالیاتی فرد و درآمدهای حاصله فرد، به‌طور واضح و دقیق در آن قید شده باشد تا فرد مودی، بتواند آن‌ را به‌روشنی بررسی و مطالعه کند.

در برگ تشخیص مالیات، شخص امضاکننده باید نام و نام‌خانوادگی کامل خود و مقام قانونی خود را در این برگ به‌طور خوانا و روان یادداشت نماید. این عمل باعث می‌شود که فرد امضاکننده، مسئول و متعهد به مندرجات برگ تشخیص مالیات بوده و نظر و بررسی‌های او، تحت کنترل و مسئولیت خودش باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران بخش مشاوره مالی کارمنتو همراه باشید.

هم‌چنین طبق این ماده، شخص مودی می‌تواند درصورت تمایل، درخواست به استعلام از نحوه تشخیص مالیات و محاسبه کمی و کیفی مالیات مزبور خود کند و برگ مالیات خود را به‌دقت بررسی نماید. در این زمان، فرد امضا کننده که مکلف به تشخیص مالیات بوده، باید جزئیات گزارش مالیاتی قانونی خود را تحت اختیار شخص مودی قرار داده و هرگونه توضیح و تفسیری را که مودی در این زمینه بخواهد، برای او شرح دهد.

ماده 237 قانون مالیات های مستقیم

برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیتهای مربوط و ‌درآمدهای حاصل از آن بطور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد. امضاء ‌کنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ ‌تشخیص بطور خوانا قید نمایند و مسوول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود. و در صورت استعلام مودی از نحوه ‌تشخیص مالیات مکلفند جزئیات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مودی اعلام نمایند و هرگونه توضیحی را در این‌ خصوص بخواهد به او بدهند.
‌تبصره (منسوخه ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- برگ تشخیص مالیات حتی‌المقدور بر اساس گزارش تحقیق و رسیدگی کمک ممیز مالیاتی مربوط خواهد بود.

دستورالعمل و بخشنامه

مسئولیت رئیس امور مالیاتی و اعضای گروه رسیدگی در اجرای مقررات ماده ۲۹ مکرر آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم

بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره 36/93/200 مورخ 1393/3/12 موضوع الحاق مواد 29 مکرر و 34 مکرر به آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم و با عنایت به ابهامات ایجاد شده درخصوص مسئولیت اعضاء گروه حسابرسی و امضاء کنندگان گزارش مذکور بدینوسیله اعلام می‌دارد:

به موجب تبصره 2 ماده 29 آیین نامه مذکور مسئولیت مدیر حسابرسی (معاونین مدیرکل، روسای امور مالیاتی، روسای گروه مالیاتی حسب مورد) و هریک از حسابرسان انتخاب شده جهت حسابرسی پرونده های مالیاتی براساس فعالیتها و مسئولیتهای تعیین شده برای آنها در برنامه حسابرسی و دستورالعمل های سازمان امور مالیاتی کشور و مندرجات گزارش و نظریه خود از هر جهت می باشند. از طرفی به موجب ماده 237 قانون مالیات های مستقیم برگ تشخیص مالیات باید براساس ماخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت های مربوط و درآمد های حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد و امضا کنندگان برگ تشخیص مالیات مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود.بنابراین با توجه به اینکه مدیران حسابرسی مسئولیت صدور برگ تشخیص و یا برگ مطالبه (برگ ارزیابی) را براساس گزارش تهیه شده توسط حسابرسان و نظارت بر حسن اجرای حسابرسی و مقررات را دارند، بدیهی است اعضای گروه حسابرسی از جمله رئیس گروه مالیاتی و کارشناسان ارشد مالیاتی و کارشناسان مالیاتی حسب مورد با توجه به وظایف محوله طبق برنامه حسابرسی مسئولیت کامل گزارش حسابرسی تهیه شده را که مبنای صدور برگ تشخیص یا برگ مطالبه مالیات قرار می گیرد از هر حیث دارا می باشند وامضای برگ تشخیص مالیات توسط مدیر حسابرسی رافع مسئولیت آنها نبوده و مدیر حسابرسی مسئول نظارت و حسن اجرای مقررات در ابوابجمعی خود می باشد . درضمن در اجرای مقررات ماده 34 مکرر آیین اجرایی صدرالاشاره رسیدگی مجدد در اجرای مقررات مواد 238 و 239 قانون مالیاتهای مستقیم توسط مدیرحسابرسی ذیربط بلامانع می باشد.

شماره:101/93/200

نحوه تعیین مالیات دفاتر اسناد رسمی

به قرار اطلاع واصله برخی از ادارات امور مالیاتی (حوزه‌های مالیاتی) هنگام تعیین درآمد مشمول مالیات دفاتر اسناد رسمی ، علاوه بر درآمد مندرج در دفاتر قانونی آنها و درآمدهای ناشی از حق التصدیق مربوط به گواهی امضا ، حق الزحمه عوارض و مصرف تمبر ، مبالغی نیز تحت عنوان درآمد متفرقه منظور و به دریافتی آنها اضافه نموده‌اند که طبیعتاً این عمل موجب اعتراض مودیان محترم مالیاتی و اتلاف وقت هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و یا احیاناً تضییع حقوق دولت در اثر تطویل مراحل قطعیت پرونده می‌شود . نظر به این که به موجب حکم صریح ماده 237 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن مطالبه مالیات باید بر اساس ماخذ صحیح و متکی به دلایل ، مستندات و اطلاعات کافی باشد ، لهذا موکداً متذکر می‌گردد: چنانچه صاحبان دفاتر اسناد رسمی اظهارنامه ، ترازنامه و حساب سود و زیان یا حسب مورد اظهارنامه ، حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان عملکرد سال 1380 خود را مستند به دفاتر و مدارک به ادارات امور مالیاتی (حوزه مالیاتی) ذیربط تسلیم نمایند ، ادارات امور مالیاتی (حوزه مالیاتی) برای تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مذکور مجاز نخواهند بود تا زمانی که مستندات غیرقابل انکاری حاکی از کتمان درآمد تحصیل نکرده‌اند ، درآمدی مازاد بر آنچه مودی اظهار نموده است لحاظ نماید . ضمناً در موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی‌الراس ضمن رعایت مقررات بند 6 ماده 152 موصوف که قرینه مالیاتی برای دفاتر اسناد رسمی را صراحتاً مشخص و احصا نموده وجوه پرداختی دفاتر مزبور به دفتر یاران و پاداش کارکنان موضوع ” قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتر یاران مصوب 1371/3/3 و همچنین ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 28/2/1373″ برای هر مورد به ترتیب به میزان پانزده درصد (جمعاً سی درصد) از حق التحریر دریافتی کسر و سپس نسبت به بقیه درآمد اعمال ضریب خواهند نمود .

عیس شهسوار خجسته

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:33319/2070-211

دستورالعمل استفاده از سامانه استخراج اطلاعات مالیاتی

دستور العمل

نظر به اهمیت و لزوم استفاده از کلیه اطلاعات مالیاتی مربوط به خرید،فروش،معاملات ذیحسابی ها و اظهار نامه های گمرکی در رسیدگی به پرونده های مالیاتی به منظور مستند سازی و تعیین در آمد مشمول مالیات واقعی و نیز تشخیص و مطالبه صحیح و به موقع مالیات مؤدیان که به موجب کاهش دعاوی مالیاتی و تسریع در قطعیت مالیات و به تبع آن کاهش هزینه وصول در پی خواهد داشت،لذا بدینوسیله مقرر می دارد ادارات کل امور مالیاتی با توجه به تهیه نرم افزار جدید سامانه استخراج اطلاعات مالیاتی:

1_با هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی نسبت به نصب و بهره برداری از سامانه مذکور در کلیه ساختمان های ادارات ذیربط تا بیستم خرداد ماه سال جاری اقدام نمایند.

2_ ترتیبی اتخاذ گردد تا کلیه واحد های مالیاتی بصورت مستقیم به این سامانه دسترسی داشته باشند.

3_ضروری است مآموران مالیاتی دفترچه راهنمای نرم افزار را مطالعه و بخش”اطلاعیه های”سامانه را بطور مستمر ملاحظه نمایند و واحدهای فناوری ادارات کل نیز لارم است آموزش های مؤثر در خصوص نحوه استفاده صحیح از نرم افزار مزبور را به مآموران مالیاتی ارائه نمایند.بدیهی است در صورت وجود هر گونه ابهام یا سؤال،مراتب از طریق واحدهای فناوری ادارات کل و یا بخش”پیشنهادات و انتقادات”سامانه موصوف مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.هر گونه مسؤلیت استفاده نا درست از سامانه یا عدم آشنائی با نرم افزار مذمور متوجه کاربران خواهد بود.

4_ واحد های مالیاتی می بایست نسبت به بهره برداری از اطلاعات مالیاتی صدرالاشاره اقدام نموده و در گزارش های رسیدگی،مراجعه به سامانه مذکور و دریافت و یا عدم دریافت اطلاعات مالیاتی مورد بحث را بصورت صریح قید نمایند.

5_ نظر به اینکه احتمال عدم بهره برداری کامل از اطلاعات موجود در سیستم معاملات و اظهار نامه گمرکی قدیم وجود دارد،به گونهای اقدام گردد که اطمینان حاصل شود کلیه اطلاعات عملکرذ های 85 لغایت 89 (با اولویت عملکرد 85 و 89) موجود در”سامانه استخراج مالیاتی”مرتبط با اداره کل،در گزارشهای رسیدگی لحاظ شده باشد و در غیر اینصورت وفق مقررات نسبت به رسیدگی متمم مالیات اقدام شود بنا بر این لازم است ضمن اجرای اقدامات معمول در خصوص اطلاعات استخراج شده”کد رهگیری”صادر از سامانه مذکور در گرارش رسیدگی قید شود.

6_ با عنایت به اینکه سامانه مذکور دارای قابلیت نظارت بر چگونگی انجام فعالیت کاربران بصورت بر خط (ONLINE) می باشد، اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی ادارات کل،دفتر اطلاعات مالیاتی و دادستانی انتظامی مالیاتی مکلفند حسب شرح وظائف خود بطور مستمر نظارت و پیگیری های لازم در خصوص بهره برداری کامل از اطلاعات موجود در سامانه رااعمال نمایند.

مسؤلیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران ادارات کل امور مالیاتی خواهد بود.

علی عسکری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:4806/200

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ 17 نظر

5 17
بررسی ماده 237 قانون مالیات های مستقیم

مشاورین مرتبط

مقالات مرتبط

مقالات مرتبط

نظرات کاربران

اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

ایمیل شما با موفقیت ثبت شد