بررسی ماده 193 قانون مالیات های مستقیم

مدت مطالعه: 4 دقیقه
تاریخ به روزرسانی: 4 تیر 1403
نویسنده: Niloofar Zamani

ماده 193 قانون مالیات مستقیم درباره اشخاصی است که مسئول و نماینده نگهداری از دفاتر قانونی و سازمان‌های مالیاتی هستند. افرادی که مکلف به نگهداری و رسیدگی به حسابرسی‌های مالیاتی مردم و شرکت‌های خصوصی هستند، درصورتی که ترازنامه‌ها و حساب سود و زیان‌های دفتری و یا دفاتر مربوطه حسابرسی را تسلیم مراجع مربوطه نکند، مشمول جریمه می‌شود. جریمه هزینه پرداختی این مراکز و دفاتر، معادل 20% (بیست درصد) مالیات برای هر یک از موارد فوق خواهد بود.

برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران بخش مشاوره مالی کارمنتو همراه باشید.

در این ماده، تبصره مخصوصی برای شرکت‌ها و یا اشخاص معاف از مالیات، مانند شرکت‌های دانش بنیان، کمپانی‌های تعاونی و شرکت‌های اقتصادی مناطق آزاد و …، تعیین شده است. درصورت عدم تسلیم یا ارائه اظهارنامه و ترازنامه و عدم محاسبه سود و زیان سالانه خود، در دوره‌ای که شرکت، شامل معافیت از مالیات است، امتیاز معافیت از مالیات آن‌ها از بین رفته و در سال مربوطه قابل استفاده نیست.

(اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱)- نسبت به مودیانی که به موجب این قانون و مقررات مربوط به آن مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب‌ سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد مالیات برای هر یک از موارد مذکور متعلق خواهند بود.
تبصره – عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد.

دستورالعمل و بخشنامه

لزوم درج جرایم در برگ های قطعی مالیات

 بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره 22056 / 2628 / 4 / 30 مورخ 8 / 5 / 77 و نظر به اینکه حسب بررسی های به عمل آمده از سوی دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانون ی، برخی از ادارات امور مالیاتی از درج جرایم مالیاتی (موضوع مواد 193 ، 192 ، 190 و…) در برگ مالیات قطعی صادره خودداری نموده و در فرمی جداگانه نسبت به محاسبه جرایم فوق الذکر مبادرت و در موارد ارسال برگ مالیات قطعی به وصول و اجراء نسبت به ارسال برگ مالیات قطعی به انضمام فرم مذکور به ادارات وصول و اجرا اقدام می نمایند،لذا ضمن تاکید بر اجرای مفاد بخشنامه صدرالاشاره، بدینوسیله تأکید می گردد،کلیه جرایم مالیاتی تا تاریخ صدور برگ مالیات قطعی به تفکیک محاسبه و در برگ مالیات قطعی درج گردد.

حسین وکیلی

معاون مالیاتهای مستقیم

شماره: 22056 / 2628 / 4 / 30

تاریخ: 08 / 05 / 1377

بقرار اطلاع برخی از حوزه های مالیاتی مفاد بخشنامه شماره 62692 / 4268- 5 / 30- 13 / 12 / 68 مبنی بر لزوم محاسبه و درج جرایم مالیاتی در اوراق مالیات قطعی را نادیده گرفته و موجب سوء تفاهم مودیان محترمی که پس از ابلاغ اوراق مزبور برای پرداخت دیون مالیاتی خود مراجعه می نمایند می شوند , لذا بمنظور اجتناب از بروز هرگونه سوء تفاهم و نارضایتی مقرر می شود مفاد بخشنامه مذکور را کاملاً رعایت و جرایم مالیاتی را تا تاریخ صدور اوراق مالیات قطعی به تفکیک محاسبه و دراوراق مذکور درج نمایند .

علی اکبر عرب مازار

معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:36219/230/د

جرائم موضوع ماده ۱۹۳ قانون مالیات های مستقیم

مدیر کل محترم امور مالیاتی استان …..

پیرو تفویض اختیار به عمل آمده در اجرای مقررات ماده 191 قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشودگی قسمتی از جرایم مالیاتی و با عنایت به دستورالعمل های توافق وتفاهم خوداظهاری مالیات با صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم بدینوسیله بخشودگی جرایم موضوع ماده 193 قانون مالیاتهای مستقیم برای مؤدیانی که در چارچوب توافق و تفاهم خوداظهاری نسبت به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق اقدام لیکن حسب مفاد دستورالعمل های صادره به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب شده اند، با رعایت مقررات ماده 194 ق.م.م وتا سقف تعیین شده در تفویض اختیار به جنابعالی ومعاونین ورؤسای امور مالیاتی ذیربط تفویض می گردد.

علی اکبر عرب مازار

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:35323/769/232

ماده۲۵۸ ق.م.م نسبت به کارگاههائی که اظهارنامه و صورتهای مالی خود را در موعد قانونی تسلیم نکرده اند

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان

شورای عالی مالیاتی

اداره کل

دفتر فنی مالیاتی

دفترهیات عالی انتظامی مالیاتی

دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر

دادستانی انتظامی مالیاتی

دانشکده امور اقتصادی

پژوهشکده امور اقتصادی

سازمان حسابرسی

جامعه حسابداران رسمی ایران

تصویر رای شماره 3382- 201- 24 / 4 / 82 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای ماده 258 قانون مالیات‌های مستقیم و در خصوص تسری مفاد تبصره ذیل ماده 193 قانون مذکور نسبت به کارگاههائی که اظهارنامه و صورتهای مالی خود را در موعد قانون ی تسلیم نکرده اند صادر گردیده جهت اطلاع و اقدام ارسال می گردد.

محمدقاسم پناهی

معاون فنی وحقوقی

شماره: 3382 / 201

تاریخ: 24 / 04 / 1382

رأی هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی

چون در مورد مفاد حکم قسمت اخیر ماده 110 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی مبنی بر تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در مورد کارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت، و تسری مفاد تبصره ذیل ماده 193 قانون مذکور نسبت به کارگاههائی که اظهارنامه و صورتهای مالی فوق را در موعد مقرر قانون ی تسلیم نکرده اند و در نتیجه استفاده یا عدم استفاده این قبیل کارگاهها از معافیت موضوع ماده 132 قانون مزبور آراء متفاوتی از شعب مختلف شورای عالی مالیاتی انشاء گردیده است، حسب ارجاع ریاست شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده 258 قانون مذکور، موضوع در جلسه مورخ 22 / 4 / 82 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی اعلام رأی می گردد:

رأی اکثریت:

از آنجائیکه در ماده 132 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه مورخ 7 / 2 / 71 به طور کلی به واحدهای تولیدی و معدنی اشاره گردیده و وجه افتراقی بین کارگاه و کارخانه و واحد تولیدی از این لحاظ وجود ندارد علاوه بر آن کارگاه های موضوع بند 2 ماده 96 قانون مذکور (قبل از اصلاحیه مورخ 27 / 11 / 1380) مکلف به نگهداری دفاتر قانون ی و به موجب ماده 100 و تبصره 4 آن موظف به تسلیم اظهارنامه و صورتهای مالی مربوط در موعد مقرر قانون ی می باشند، بنابراین حکم تبصره ماده 193 قانون یاد شده در مورد کارگاههای فوق الذکر نیز جاری می باشد.

سید محمود حمیدی محمد رزاقی محمد علی بیگ پور اسداله مرتضوی

محمد علی سعید زاده حسن عباسی پناه عباس رضائیان

نظر اقلیت:

نظر به اینکه علیرغم وجود عناوین کارخانه،کارگاه و واحد تولیدی در بند 2 ماده 96 قانون مالیات های مستقیم، در قسمت دوم ماده 110 قانون مذکور فقط کارخانه داران مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزیان در دوره معافیت شده اند،لذا واحدهای تولیدی موضوع بند 2 ماده 96 قانون یاد شده که طبق پروانه بهره برداری یا کارت شناسایی صادره عنوان آنها کارخانه نباشد، مشمول حکم تبصره ماده 193 قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشند و این موضوع به شرح بندهای 1 و 3 رأی شماره 2300- 4 / 30- 18 / 2 / 72 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مورد تأیید قرار گرفته است.

علی اکبر نور بخش داریوش آل آقا

شماره:3808/2838/211

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ 11 نظر

4 11
بررسی ماده 193 قانون مالیات های مستقیم

مشاورین مرتبط

مقالات مرتبط

مقالات مرتبط

نظرات کاربران

اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

ایمیل شما با موفقیت ثبت شد