خبرنامه

ساعت کار قانونی کارگران مشمول قانون کار در سال 1399
بیمه و قانون کار -

مزد و حقوق قانون کار ۹۹ نیز مانند سال های گذشته برای یک روز کاری تعیین می شود و ساعات کار قانونی سال ۹۹ که کارگران در ماه های مختلف باید مشغول به کار باشند تا مزد و حقوق ۹۹ را دریافت کنند از روی ماده ۵۱ قانون کار استخراج می شود.

ادامه مطلب