خبرنامه

اطلاعاتی در خصوص سرانه بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان کشوری
بیمه و قانون کار -

اطلاعاتی در خصوص سرانه بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان کشوری

سرپرست اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری تاکید کرد: به دنبال مصاحبه مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری مبنی برافزایش سرانه بیمه تکمیلی به آگاهی می رساند سهم پرداختی بازنشستگان از سرانه بیمه افزایش نخواهد داشت و مثل سال گذشته همان 30 هزار تومان خواهد بود.

ادامه مطلب