خبرنامه

مزیت های مالی برای کارگران روز مزد
مالی و مالیاتی -

مزیت های مالی برای کارگران روز مزد

عبداله مختاری بر لزوم حمایت از کارگران روزمزد و فصلی در دوران کرونا، تاکید و اظهار کرد: کارگران روزمزد و فصلی از مزایا و حداقل های قانون کار برخوردار نیستند و معاش آنها تنها به مزدی است که یومیه دریافت می‌کنند لذا دولت و ارگانهای متولی باید آنها را شناسایی و هدفمند کنند.

ادامه مطلب