وبلاگ

نحوه-تحریر-دفاتر-مالیاتی
مالی و مالیاتی - دوشنبه, 12 آذر 97

نحوه تحریر دفاتر مالیاتی

تحریر دفاتر شامل سه مرحله میباشد:
مرحله اول : اقدامات مهمی که باید قبل از تحریر دفاتر قانونی انجام شود.
مرحله دوم : اقداماتی که باید در حین تحریر دفاتر قانونی انجام شود
مرحله سوم : اقداماتی که باید بعد از تحریر دفاتر قانونی انجام شود.
در حسابداری مالیاتی و امور وابسته، یکی از اصول مهمی که باید از آن شناخت داشت ، تسلط بر قانون آیین نامه تحریر دفاتر و تحریر دفاتر است. 
مرحله اول : اقدامات مهمی که باید قبل از تحریر دفاتر قانونی انجام شود.
در مرحله اول باید با این تکنیکها آشنا شد: نحوه تعدیلات سنواتی، محاسبات ثبتی سود و زیان در سند بستن حسابهای موقت، چگونگی استخراج سود انباشته سال جاری و انتقال به سود انباشته مندرج در ترازنامه همراه با ثبت صحیح طرف بدهکار و بستانکار، تسلط کامل بر مانده گیری حسابها طبق طبقه¬بندی استاندارد تمامی حسابها، تسلط کامل برایجاد ذخایر کوتاه مدت و بلندمدت مانند ذخیره مالیات عملکرد و ارزش افزوده، محاسبات و صدور سند حسابداری مربوط به عیدی و سنوات در پایان سال، استعلام طرف حسابهای بدهکار و بستانکار و اخذ تاییدیه جهت تطابق.
مرحله دوم : اقداماتی که باید در حین تحریر دفاتر قانونی انجام شود
مهمترین کار در این مرحله ،ثبت کلیه رویدادها طبق گزارشات سیستم است. باید در مهلت مقرر دفاتر را دریافت کرده و در هر هفته با حوصله و دقت شروع به تحریر دفاتر انجام شود. باید  مهمترین صورتهای مالی را هم طبق استانداردهای حسابداری بدست آورد.
مرحله سوم : اقداماتی که باید بعد از تحریر دفاتر قانونی انجام شود.
در مرحله آخر هم باید با برنامه ریزی روکش اسناد حسابداری قطعی شده را با ضمائم و پیوست کنترل کنید تا آماده مرتب سازی فیزیکی در زونکن های شماره دار شوند. همچنین قبل از ابلاغ کارشناس مالیاتی خود میتوان گزارشات فوق را کنترل و آماده کنید : تراز کل و معین چهار ستونی، گزارش موجودی انبار، زونکن صورت مغایرت بانکی ماهانه، گزارش بدهکاران ، گزارش بستانکاران به همراه آگهی های قابل توجه هیات مدیره میباشد.
دفاتر قانونی
دفتر روزنامه: ماده 3 آیین نامه " نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر " چنین تعریفی از دفتر روزنامه دارد: دفتر روزنامه دفتری است که اشخاص حقوقی یا حقیقی کلیه عملیات مالی و پولی خود را اعم از خرید و فروش و دیون و مطالبات و ظهرنویسی و هر گونه فعالیتی که ایجاد دین یا طلب کند و نیز عملیات محاسباتی را به تاریخ وقوع و سایر عملیات را که طبق اصول حسابداری و عرف متداول دفترداری در پایان دوره مالی برای تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه لازم است بلااستثناء به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت میکنند".
دفتر کل: دفتر کل تصویر کلی یا خلاصه ای تفکیک شده از دفتر روزنامه است که در آن معاملات تاجر که شامل خرید ، فروش، مطالبات یا دیون تحت نظم و عنوان حسابهای مشخص، به ترتیب وقوع به ثبت میرسد. ماده 8 ق.ت در تعریف دفتر کل چنین میگوید : " دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفتهای یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع معاملات آن را تشخیص و جدا کرده، هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر، به طور خلاصه و تفکیک شده ثبت کند".
دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه): دفتری است که دارای ستونهائی برای درج تاریخ، شرح معاملات، درآمد، هزینه و دارائیهای قابل استهلاک باشد و معاملات مذکور به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت گردد به طوری که در پایان سال ، جمع درآمد و هزینه شغلی مودی و تنظیم حساب سود زیان از آن امکان پذیر می-باشد.
دفتر معین: دفتری است که برای تفکیک و مجزا ساختن هر یک از حسابهای دفتر کل برحسب مقتضیات و شرایط حساب ممکن است نگهداری شود. کارتهای حساب اعم از آنکه بوسیله دست یا ماشین تهیه شده باشد در حکم دفاتر معین است.
دفتر دارایی: برابر ماده 9 ق.ت دفتر دارایی دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیرمنقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد. امروزه عملاَ در بنگاههای تجاری این دفاتر به علت آنکه عملیات سالیانه تاجر یا شرکت تجاری به صورت ترازنامه تنظیم میگردد، اهمیت خود را از دست داده است.
دفتر کپیه: در این دفتر برابر ماده 10 ق. ت : " باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حسابهای صادره تاجر یا شرکت تجاری به ترتیب تاریخ، ثبت گردد و همچنین بنا به تبصره ماده مذکور کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حساب های وارده نیز باید به ترتیب تاریخ ورود، مرتب و در پوشه مخصوص ضبط گردد. امروزه بنگاههای تجاری از سیستم تایپ و بایگانی پیشرفته به جای دفتر کپیه استفاده مینمایند.
دفتر ثبت تجاری: بنا به دستور ماده 16 ق.ت : اگر تاجر ایرانی یا خارجی بخواهد در ایران شغل معمولی خود را اعمال تجاری قرار دهد، مکلف به ثبت نام خود در دفتر ثبت تجاری میباشد، در غیر این صورت متخلف به جزای نقدی خواهد شد. ( بر اساس ماده 184 قانون مالیات های مستقیم ، اصلاحیه مورخ 27/11/1380 ادارات ثبت مکلفند در آخر هر ماه فهرست کامل شرکتها و موسساتی را که در طول ماه به ثبت میرسند و تغییرات حاصله در مورد شرکتها و موسسات موجود و نیز نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را که در دفتر قانونی به ثبت رسانیده اند با ذکر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره¬های آن به اداره امور مالیاتی محل اقامت موسسه ارسال دارند).
نحوه تحریر دفاتر قانونی
در دفتر روزنامه رویدادهای مالی باید بصورت روزانه ثبت شوند و ظرف مدت ۱۵ روز به سرفصل مربوطه در دفتر کل انتقال یابند.
جهت جلوگیری از بروز اشتباه بهتر است ابتدا دفاتر را با مداد مشکی تحریر کنید و سپس روی آن با خودکار بنویسید.
اطلاعات باید روی خطها نوشته شود بدون خط خوردکی و بدون اینکه خطی خالی بماند.
در صورت بروز اشتباه از تیغ و لاک استفاده نشود.
خط بعد از ثبت هر رویداد مالی در دفتر روزنامه مخصوص شرح سند مس باشد.
اولین سطر هر صفحه مخصوص نقل از صفحه قبل و آخرین سطر مخصوص نقل به صفحه بعد میباشد در قسمت جمع میبایست جمع ستون بدهکار و بستانکار نوشته شود.
در صورت بروز اشتباه با خودکار قرمز روی اشتباه را خط کشیده و صحیح آن را با خودکار بالای آن درج شود.
جمع ستون بدهکار و بستانکار باید یکسان شود و زمانی اینگونه نیست که کل سند در یک صفحه درج نشود و به صفحه بعد منتقل شود.
انتهای اسناد در دفتر روزنامه و انتهای حساب  در دفتر کل با یک خط کج بسته شود.
در دفتر کل گردش حساب بدهکار و بستانکار در انتها درج شده و تفاضل حاصل از این دو به عنوان مانده حساب در زیر عدد بزرگتر درج میگردد. و این مانده به ترازنامه منتقل میشود.